Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Zeszyty komiksowe nr 13 Manga.pl

Zeszyty komiksowe nr 13 Manga.pl

Autor:

Wydawnictwo: CENTRALA
Stron: 136
ISBN:
EAN: 977173330080413
Kategoria: Komiksy

Manga jest wa?n? cz??ci? komiksowego uniwersum. Tak?e w Polsce. Nie sposób nie zauwa?y? jej obecno?ci, nie sposób cho? przez chwil? nie zastanowi? si? nad jej fenomenem. Trudno znale?? mi?o?nika komiksów, który nie umia?by powiedzie? czego? na jej temat i który nie mia?by wyrobionego na jej temat zdania. Sk?d bowiem obecny w potocznej ?wiadomo?ci pogl?d o ró?nicach mangi i komiksu zachodniego, sk?d podzia?y i opowiadanie si? po jednej ze stron oraz cz?sta niech?? do zrozumienia i porozumienia?

Nie jest to - na szcz??cie - jedyny sposób odbioru mangi i ta odmiana komiksu ma w Polsce grono oddanych (i ?wiat?ych) artystów, fanów, krytyków i badaczy. Tak jak w przypadku komiksu w ogóle, nie jest to liczna grupa, ale wchodz? w jej sk?ad pasjonaci, czytaj?cy mang? na wiele ró?nych sposobów.

I tak znajdziecie w tym numerze teksty nie tylko krajowych naukowców (jako kontekst dla rodzimych rozwa?a? prezentujemy artyku?y badaczek z Kyoto Seika University), równie? tych czynnie uczestnicz?cych w kszta?towaniu si? ?rodowiska mangowego w Polsce, ale tak?e przedstawicieli fandomu.

Chcemy w tym miejscu gor?co podzi?kowa? Radkowi Bola?kowi, znawcy kultury japo?skiej, za wszelk? pomoc (organizowanie, pisanie, t?umaczenie, konsultowanie), której nam udzieli? podczas pracy nad tym numerem.

Mamy nadziej?, ?e materia?y zgromadzone w niniejszym numerze pozwol? lepiej zrozumie? fenomen, jakim jest manga, oraz pozna? histori? jej obecno?ci i recepcji w Polsce, ?e zach?c? do bli?szego przyjrzenia si? tej odmianie twórczo?ci komiksowej, cho? rodem z Japonii, to ju? od dawna globalnej i transkulturowej.

Jeste?my przekonani, ?e po lekturze zgodzicie si? z nami: Nie ma podzia?u na mang? i komiks. Manga znaczy komiks.

?yczymy mi?ej lektury!
Micha? B?a?ejczyk i Micha? Traczyk

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka