Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Zasoby j?zykowe i technologia przetwarzania tekstu POLINT-112-SMS - Vetulani Zygmunt, Marciniak Jacek, Obr?bski Tomasz

Zasoby j?zykowe i technologia przetwarzania tekstu POLINT-112-SMS

Autor: Vetulani Zygmunt, Marciniak Jacek, Obr?bski Tomasz

Wydawnictwo: UAM
Stron: 246
ISBN: 9788323221555
EAN: 9788323221555
Kategoria: Informatyka

Ksi??ka dotyczy technologii rozumienia j?zyka naturalnego przez komputer oraz wykorzystania tych technologii w systemach wspomagaj?cych dzia?ania na rzecz zapewnienia bezpiecze?stwa publicznego. W tym zakresie jej autorzy wspó?pracowali m. in z Wojewódzk? Komend? Policji w poznaniu w ramach Polskiej Platformy Bezpiecze?stwa Wewn?trznego (PPBW), realizuj?c grant MNiSzW dotycz?cy zastosowania technologii j?zyka naturalnego w sytuacjach kryzysowych. Referowane w monografii prace dotycz? systemów z emulowan? kompetencj? j?zykow?, które, aby spe?ni? swe zadania, musz? rozumie? cz?owieka. W przypadku, który nas interesuje, przedmiotem rozumienia s? komunikaty zg?aszane do systemu przez osoby uczestnicz?ce w zdarzeniach o charakterze kryzysowym.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka