Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
ebook
Książka Zasady Ustroju III Rzeczypospolitej Polskiej - Dudek Dariusz

Zasady Ustroju III Rzeczypospolitej Polskiej

Autor:

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
ISBN:
EAN:
Kategoria: Inne

Ksi??ka Zasady ustroju III Rzeczypospolitej Polskiej dotyczy nie tylko politycznej organizacji pa?stwa i systemu organów w?adzy publicznej oraz ich klasycznych atrybutów. Autorzy prezentuj? problematyk? prawnokonstytucyjn? przez pryzmat najwa?niejszych rozstrzygni?? normatywnych, czyli zasad wynikaj?cych z obowi?zuj?cej Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., uj?tych w trzech grupach, dotycz?cych statusu jednostki, ustroju pa?stwa i systemu prawa.
Omówione w nich zosta?y fundamentalne zasady konstytucyjne, takie jak: prawa cz?owieka, zasady republika?skiej formy pa?stwa, pa?stwa prawa, suwerenno?ci narodu, podzia?u i równowagi w?adz, niezawis?o?ci s?dziowskiej i niezale?no?ci s?dów czy hierarchicznego systemu ?róde? prawa.
Publikacja nie stanowi tradycyjnie pojmowanego podr?cznika ani komentarza do Konstytucji, jest natomiast prezentacj? podstawowych zagadnie? polskiego systemu konstytucyjnego, analizowanych niejednokrotnie do?? szczegó?owo, w ich szerszym kontek?cie ustrojowym.

Adresaci:

Opracowanie niniejsze mo?e by? u?yteczn? pomoc? zarówno dla studiuj?cych prawo, administracj?, politologi? i inne kierunki, jak i dla osób interesuj?cych si? ?yciem publicznym Polski b?d? czynnie uczestnicz?cych w nim.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka