Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Xanth 2 ?ród?o magii - Piers Anthony

Xanth 2 ?ród?o magii

Autor: Anthony Piers

Wydawnictwo: NASZA KSI?GARNIA (WNK)
Stron: 448
ISBN: 9788310121097
EAN: 9788310121097
Kategoria: Fantasy

Binka, który ma przechlapane, bo ?ona nied?ugo rodzi (a do tego jest piekielnie inteligentna), centaura Chestera (który ma przechlapane, bo jego ?ona niedawno urodzi?a i interesuje si? g?ównie ?rebakiem, a nie ma??onkiem) oraz Crombiego (który ma jeszcze bardziej przechlapane, bo na czas misji zosta? zamieniony w gryfa i mo?e tylko kraka?). Nied?ugo pó?niej do grupy do??czaj? Dobry Czarodziej Humfrey oraz grudka gliny w postaci golema z niewyparzon? g?b? i darem t?umaczenia ka?dego j?zyka na ludzki. Gdzie znajduje si? ?ród?o magii? Czy bohaterowie do niego dotr?? Jak wygl?da wieczór w wiosce zamieszkanej przez same kobiety? Na te oraz wiele innych pyta? odpowiada drugi tom serii "Xanth", który przypominamy czytelnikom w zupe?nie nowym przek?adzie (wydawca zapewnia, ?e ?aden golem nie ucierpia? podczas jego powstawania). Tak o serii pisze autor: Oboje z ?on? kupowali?my wtedy posiad?o?? na ?rodkowej Florydzie, tak wi?c Xanth sta?o si? czym? w rodzaju florydzkiej g?uszy, tyle ?e magicznej. Rosn?ce tam ogromne d?by ze zwisaj?cymi z nich strz?pami mchu hiszpa?skiego to obdarzone mackami pl?tamoty; rdzenie drzew, nazywane przez miejscowych "l?ejszym w?z?em", poniewa? pali?y si? wyj?tkowo dobrze, sta?y si? negatywnym drewnem - niebezpiecznym do zabawy. Kszta?tem Xanth przypomina Floryd?, a nazwy miejsc to magiczna gra s?ów. Nieopodal naszej posiad?o?ci jedno ze wzgórz przecina?y tory kolejowe, tworz?c pi?tnastometrowy w?wóz, którego dnem bieg?y szyny. Nieco powi?kszony, sta? si? on g??bok? na oko?o dwa kilometry Rozpadlin?, która przecina?a Xanth, mniej wi?cej w tym miejscu, gdzie Mi?dzystanowa Autostrada nr 4 przebiega przez Floryd?. A poci?g, który je?dzi? t? tras? zosta? - jak?eby inaczej? - d?ugim, ziej?cym par? smokiem, ?yj?cym w tym kanionie. Piers Anthony, zanim zosta? pisarzem, pracowa? w najró?niejszych miejscach, m.in. w szpitalu psychiatrycznym oraz firmie produkuj?cej sprz?t elektroniczny. W ko?cu zawar? z ?on? umow? - ustalili, ?e ona pójdzie do pracy, a on zajmie si? w tym czasie wy??cznie pisaniem. Je?li Piers przed up?ywem roku nie zdo?a?by opublikowa? ?adnego utworu, mia? porzuci? marzenia o karierze autorskiej i zaj?? si? utrzymaniem rodziny. Dwa opowiadania znalaz?y nabywców i pisarz zarobi? 160 dolarów. To jednak by?o za ma?o, by zarobi? na ?ycie, zatrudni? si? wi?c jako nauczyciel angielskiego. Dziesi?? lat pó?niej ukaza? si? pierwszy tom serii "Xanth", a Piers Anthony sta? si? bestsellerowym pisarzem fantasy. Wyda? ponad 145 ksi??ek. Mieszka z ?on? na Florydzie, maj? jedn? wnuczk?.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka