Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
książka
Książka Wysoko wydajne MySQL. Optymalizacja, archiwizacja, replikacja. Wydanie II  - Baron Schwartz, Peter Zaitsev, Vadim Tkachenko, Jeremy D. Zawodny, Arjen Lentz, Derek J. Balling

Wysoko wydajne MySQL. Optymalizacja, archiwizacja, replikacja. Wydanie II

Autor: Baron Schwartz, Peter Zaitsev, Vadim Tkachenko, Jeremy D. Zawodny, Arjen Lentz, Derek J. Balling

Wydawnictwo: Helion
Stron: 712
ISBN: 978-83-246-2055-5
EAN: 9788324620555
Kategoria: CADCAM

Poznaj zaawansowane techniki i nieznane mo?liwo?ci MySQL!


Jak za pomoc? MySQL budowa? szybkie i niezawodne systemy?
Jak przeprowadza? testy wydajno?ci?
Jak optymalizowa? zaawansowane funkcje zapyta??


MySQL jest ci?gle udoskonalanym i rozbudowywanym oprogramowaniem. Stale zwi?ksza si? tak?e liczba jego u?ytkowników, w?ród których nie brak wielkich korporacji. Wynika to z niezawodno?ci i ogromnej, wci?? rosn?cej wydajno?ci tego systemu zarz?dzania. MySQL sprawdza si? tak?e w bardzo wymagaj?cych ?rodowiskach, na przyk?ad aplikacjach sieciowych, ze wzgl?du na du?? elastyczno?? i mo?liwo?ci, takie jak zdolno?? wczytywania silników magazynu danych jako rozszerze? w trakcie dzia?ania bazy.

Ksi??ka "Wysoko wydajne MySQL. Optymalizacja, archiwizacja, replikacja. Wydanie II" szczegó?owo prezentuje zaawansowane techniki, dzi?ki którym mo?na w pe?ni wykorzysta? ca?y potencja?, drzemi?cy w MySQL. Omówiono w niej praktyczne, bezpieczne i pozwalaj?ce na osi?gni?cie du?ej wydajno?ci sposoby skalowania aplikacji. Z tego przewodnika dowiesz si?, w jaki sposób projektowa? schematy, indeksy i zapytania. Poznasz tak?e zaawansowane funkcje MySQL, pozwalaj?ce na uzyskanie maksymalnej wydajno?ci. Nauczysz si? tak dostraja? serwer MySQL, system operacyjny oraz osprz?t komputerowy, aby wykorzystywa? pe?ni? ich mo?liwo?ci.


Architektura MySQL
Testy wydajno?ci i profilowanie
Optymalizacja schematu i indeksowanie
Optymalizacja wydajno?ci zapyta?
Przechowywanie kodu
Umieszczanie komentarzy w kodzie sk?adowym
Konfiguracja serwera
Dostrajanie i optymalizacja wyszukiwania pe?notekstowego
Skalowalno?? i wysoka dost?pno??
Wydajno?? aplikacji
Kopia zapasowa i odzyskiwanie
Interfejs SQL dla polece? spreparowanych
Bezpiecze?stwo


Twórz doskonale dostrojone aplikacje MySQL

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka