Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Wybrane aspekty derywacji i interpretacji wyra?e? bezokolicznikowych - Witko? Jacek, Ceg?owski Piotr, Snarska Anna, ?ychli?ski Sylwiusz

Wybrane aspekty derywacji i interpretacji wyra?e? bezokolicznikowych

Autor: Witko? Jacek, Ceg?owski Piotr, Snarska Anna, ?ychli?ski Sylwiusz

Wydawnictwo: UAM
Stron: 204
ISBN: 9788323223436
EAN: 9788323223436
Kategoria: Inne

Ksi??ka stanowi prób? przedstawienia na polskim rynku j?zykoznawczym g?ównych osi wspó?czesnego sporu dotycz?cego opisu konstrukcji bezokolicznikowych i gerundiów w uj?ciu gramatyki generatywnej, a w szczególno?ci analiz wyrastaj?cych z za?o?e? Programu Minimalistycznego Noama Chomsky'ego. Praca z jednej strony prezentuje podstawowe poj?cia podej?cia minimalistycznego, wykorzystywane w badaniach sk?adni i morfologii j?zyka naturalnego oraz analizach porównawczych, a z drugiej obrazuje ich wykorzystanie i zastosowanie w krytycznej dyskusji dotycz?cej konkretnego obszaru gramatyki, jak? stanowi derywacja i interpretacja wyra?e? bezokolicznikowych i gerundiów. Du?? zalet? pracy jest skoncentrowanie si? na omawianiu ró?norakich analiz dotycz?cych konstrukcji w j?zyku polskim oraz angielskim i innych, Taka perspektywa badawcza pozwala wydoby? cenne elementy porównawcze i kontrastywne. Publikacja z pewno?ci? zainteresuje j?zykoznawców.

In this monograph we discuss a large number of phenomena concerning the derivation and interpretation of infinitives and gerunds in English and Polish. We amply support our discussion with examples with the aim of placing our findings in a wider context of the current theoretical debate on control engulfing minimalist circles and concentrating on two major approaches. The approach based on movement (started in Hornstein 1999) is more radical, as it dispenses with two major assumptions common to more conservative generative paradigms: prohibition on movement from one thematic position to another and the postulate that Obligatory Control PRO is a legitimate member of the set of empty categories. The theory based on Agree (articulated in Landau 2000) is slightly more conservative, although it is also couched within the current mechanics of the latest minimalist model. A succinct outline of both approaches is followed by enumeration of major theoretical and empirical points of the debate, which sets the scene for an ensuing analysis of data from Polish in such areas as case inheritance and case independence in control constructions, subject control across an object, and finally control into gerunds and adjuncts. The data from Polish are considered through a comparative lens, with an eye towards the corresponding English facts and analyses that explore them and are available in the literature.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka