Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Wprowadzenie do algorytmów - Cormen Thomas H., Leiserson Charles E., Rivest Roland L., Stein Clifford

Wprowadzenie do algorytmów

Autor: Cormen Thomas H., Leiserson Charles E., Rivest Roland L., Stein Clifford

Wydawnictwo: PWN Wydawnictwo Naukowe
Stron: 1324
ISBN: 9788301169114
EAN: 978830116911401
Kategoria: Informatyka

Prezentowana ksi??ka to nowe wydanie najlepszego na ?wiecie podr?cznika z dziedziny algorytmów i struktur danych, nazywanego "bibli? algorytmów"- teraz w ofercie PWN

To kolejne, VII wydanie trzeciego wydania ameryka?skiego znakomitego podr?cznika z dziedziny algorytmów i struktur danych. W obecnym wydaniu zosta? ulepszony ca?y tekst ksi??ki. Zmiany obejmuj? dodanie nowych rozdzia?ów, poprawienie pseudokodu i wprowadzenie aktywniejszego stylu prezentacji.

Omówiono w niej metody matematyczne stosowane do analizy algorytmów, sortowanie i statystyki pozycyjne, struktury danych, podstawowe metody projektowania efektywnych algorytmów. Du?o miejsca po?wi?cono z?o?onym strukturom danych i podstawowym algorytmom grafowym.
Poszczególne cz??ci ksi??ki to materia? dydaktyczny do wielu przedmiotów informatycznych (takich jak np. matematyka dyskretna, kombinatoryka, algorytmy i struktury danych, teoria grafów, metody programowania) wyk?adanych na uczelniach wy?szych. Podr?cznik stanowi zamkni?t? ca?o??. Zawiera du?o zada? i problemów do rozwi?zania (o ró?nym stopniu trudno?ci).

W ksi??ce przedstawiono: matematyczne metody u?ywane do analizy algorytmów; sortowanie i statystyki pozycyjne oraz podstawowe metody projektowania w sytuacjach, kiedy bezpo?rednie rozwi?zania nie s? do przyj?cia ze wzgl?du na du?y koszt obliczeniowy. Omówiono te? algorytmy grafowe, tekstowe i geometryczne. Sporo miejsca po?wi?cono algorytmom równoleg?ym.

Pozycja ta jest przeznaczona dla studentów kierunków informatycznych, pracowników naukowych, jak równie? wszystkich tych, którzy chc? zajmowa? si? projektowaniem i programowaniem systemów informatycznych.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka