Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Wielki Atlas Ciot Polskich - Witkowski Micha?

Wielki Atlas Ciot Polskich

Autor: Micha? Witkowski

Wydawnictwo: ha!art
Stron: 120
ISBN: 9788362574636
EAN: 9788362574636
Kategoria: Komiksy

"Wielki Atlas Ciot Polskich" stanowi komiksow? adaptacj? "Lubiewa" - g?o?nej powie?ci Micha?a Witkowskiego, opublikowanej po raz pierwszy pod koniec 2004 roku nak?adem Korporacji Ha!art. Utwór ten wszed? ju? do kanonu najnowszej polskiej literatury. Celem niniejszej antologii nie by?o jednak stworzenie "bryka z klasyka", raczej oddanie ducha pierwowzoru - za pomoc? mo?liwie szerokiego zakresu ?rodków oferowanych przez medium opowie?ci graficznej.

"Atlas" to uk?on w stron? ca?kiem ju? bogatej tradycji polskiego komiksu obyczajowego, si?gaj?cej co najmniej czasów magazynu "Szpilki" i obejmuj?cej m.in. dokonania zaanga?owanych twórców sceny anarchistyczno-punkowej, rysowników z kr?gu magazynu "Produkt", artystów zwi?zanych z galeri? i czasopismem "Raster" oraz rosn?cej wci?? grupy internetowych komentatorów. Z polsk? codzienno?ci? mierzy si? równie? najm?odsze pokolenie komiksiarzy, a efekty ich pracy mo?emy ogl?da? m.in. na kartach niniejszej ksi??ki, stanowi?cej sugestywny, cho? daleki od dos?owno?ci obraz epoki polityczno-obyczajowej transformacji. Podobnie jak u Witkowskiego jest to obraz nieoczywisty - stanowi on w ko?cu wypadkow? wra?liwo?ci autorów reprezentuj?cych ró?ne ?rodowiska i strategie twórcze.

Mozaika rozmaitych mediów (rysunek, malarstwo, grafika cyfrowa, kola?, fotografia), konwencji (od realizmu, przez grotesk?, a? po pogranicze abstrakcji) i stylów (od barokowej ekspresji po konceptualn? dyscyplin?) uk?ada si? tu równie? w zmys?owy wielog?os na temat natury samej opowie?ci i niejednoznacznej roli, jak? pe?ni w niej narrator.
Kuba Woynarowski

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka