Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Uprawiam sport - Langowska Mariola

Uprawiam sport

Autor:

Wydawnictwo: SIEDMIORÓG
ISBN:
EAN:
Kategoria: Inne

Ta ksi??eczka to propozycja dla ka?dego dziecka, które interesuje si? sportem. Dzi?ki ciekawym zadaniom jego wiedza o sporcie poszerzy si?, a nauka po??czona z zabaw? stanie si? przyjemno?ci?. Logiczne my?lenie i kojarzenie, spostrzegawczo??, koncentracja i zr?czno?? manualna to sprawno?ci, które dziecko rozwinie, wykonuj?c ?wiczenia o ró?nym stopniu trudno?ci. W ten sposób przygotuje si? do nauki czytania, pisania i liczenia. Wiedza i umiej?tno?ci zdobywane od najm?odszych lat sprawiaj?, ?e dziecko czuje si? bezpieczne ? przede wszystkim potrafi odnale?? si? w grupie rówie?ników i umie porozumiewa? si? z doros?ymi. Maj?c tak? podstaw?, ch?tniej si? uczy i wyra?a w?asne opinie, my?li twórczo i jest aktywne. W ksi??eczce znajduj? si? ?wiczenia o ró?nym stopniu trudno?ci. Polegaj? one m.in. na opisywaniu rysunków, dobieraniu w pary, rysowaniu po ?ladzie, poszukiwaniu drogi w labiryncie, ??czeniu punktów, wyszukiwaniu ró?nic mi?dzy rysunkami, uzupe?nianiu rysunków za pomoc? nalepek oraz rozwi?zywaniu zagadek. Przejrzyste czarno-bia?e ilustracje dziecko mo?e pomalowa?, a kolorowe nalepki (60 sztuk) ? wykorzysta? do rozwi?zywania zada?. Przy ka?dym poleceniu znajduje si? informacja o tym, jakie zdolno?ci i umiej?tno?ci dziecko rozwija, wykonuj?c dane ?wiczenie.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka