Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w oczach s?u?b specjalnych PRL

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w oczach s?u?b specjalnych PRL

Autor:

Wydawnictwo: UAM
Stron: 468
ISBN: 9788323222804
EAN: 9788323222804
Kategoria: Historia

Publikacja jest wyborem dokumentów obrazuj?cych dzia?ania SB na UAM. Nie ma charakteru krytycznej edycji ?róde?, a za?o?eniem jest zapoznanie czytelników z dokumentacj? wytworzon? przez SB w jej postaci oryginalnej. Pierwsza cz??? ma charakter faktograficzny. Jest to kronika ograniczona do jednego w?tku ?ycia spo?eczno?ci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w trudnym czasie po 13 grudnia 1981. Cz??? druga obrazuje dzia?ania komunistycznego aparatu represji. Dominuj? tu dzia?ania operacyjne SB w ich postaci najwa?niejszej i budz?cej najwi?ksze zainteresowanie spo?eczne: dzia?alno?? tak zwanych osobowych ?róde? informacji, przede wszystkim za? g?ównej ich kategorii, jak? byli tajni wspó?pracownicy. W publikacji przybra?o to posta? ograniczonej liczby przyk?adów. Dla dziejów UAM s? one zaledwie przyczynkiem, stanowi? jednak ilustracj? codziennej praktyki inwigilacyjnej i represyjnej. Nasza wiedza o inwigilacji uniwersytetu i o istniej?cym na nim w latach osiemdziesi?tych ruchu opozycyjnym jest wci?? skromna i niepe?na. Niniejsza publikacja z pewno?ci? wiedz? t? w znacz?cy sposób poszerza.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka