Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Universitas Vilnensis 1793-1803 - Kami?ska Janina

Universitas Vilnensis 1793-1803

Autor: Kami?ska Janina

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
Stron: 420
ISBN: 9788323508939
EAN: 9788323508939
Kategoria: Inne

Rozprawa po?wi?cona dziejom Uniwersytetu Wile?skiego na prze?omie XVIII i XIX wieku przygotowana na podstawie licznych starannie zebranych i przeanalizowanych ?róde?. Autorka omawia organizacj? uczelni, jej profesorów, studentów i wychowanków. Praca zawiera równie? bardzo obszern? i szczegó?ow? bibliografi? ?róde? i opracowa? na temat tej uczelni.

Janina Kami?ska jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunktem na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego w Zak?adzie Historii O?wiaty i Wychowania. Jej specjalno?ci? jest historia o?wiaty i szkolnictwa, a w szczególno?ci dzieje Uniwersytetu Wile?skiego w okresie O?wiecenia. Temu zagadnieniu po?wi?ci?a artyku?y i prac? Univesitas Vilnensis. Akademia Wile?ska i Szko?a G?ówna Wielkiego Ksi?stwa Litewskiego 1773-1792, któr? opublikowa?a w 2004 roku. Nale?y do Towarzystwa Przyjació? Uniwersytetu Warszawskiego oraz do Towarzystwa Historii Edukacji, w którym pe?ni funkcj? sekretarza. Trzykrotnie otrzyma?a stypendium JM Rektora Uniwersytetu Warszawskiego.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka