Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Uj?cia mistrzów Techniki filmowania lustrzank? lub kamer? cyfrow? - Kenworthy Christopher

Uj?cia mistrzów Techniki filmowania lustrzank? lub kamer? cyfrow?

Autor: Kenworthy Christopher

Wydawnictwo: Galaktyka
Stron: 240
ISBN: 9788375791426
EAN: 9788375791426
Kategoria: Kino

Uj?cia mistrzów to ksi??ka zawieraj?ca wszystkie informacje niezb?dne, by nakr?ci? ciekawe i oryginalne sceny, niezale?nie od bud?etu filmu. Dzi?ki niej zaczniesz patrze? na plan filmowy w nowy sposób i nauczysz si?, jak tworzy? wspania?e kadry nawet pod presj? czasu.
Wi?kszo?? niskobud?etowych filmów wygl?da na tanie produkcje, poniewa? re?yser skazany jest na wiele kompromisów. Jednak gdy si? odpowiednio ustawi kamer? oraz kontroluje jej ruch, mo?na stworzy? w?asny, mocny styl i odró?ni? si? od konkurencji. Aby najta?szy nawet film wygl?da? jak wielkobud?etowa produkcja, trzeba tylko skorzysta? z ujawnianych w tej ksi??ce sekretów mistrzów kina. S? tu informacje dotycz?ce ustawienia planu, ruchu kamery i metod pracy najlepszych operatorów. Zacznij filmowa? ju? teraz!

bull;Informacje dotycz?ce prawid?owego ustawienia planu zdj?ciowego.
bull;Szczegó?owe modele 3D, prezentuj?ce ruchy aktorów oraz przemieszczanie si? kamery.
bull;Przyk?ady scen na podstawie najwi?kszych kinowych produkcji: W?adcy pier?cieni, L?nienia, Podziemnego kr?gu, Czasu patriotów, Amelii i wielu, wielu innych.
bull;Uzyskiwanie hollywoodzkich efektów przy minimalnym bud?ecie.

Bardzo rzadko mo?na spotka? dobre ksi??ki zwi?zane z re?yserowaniem filmów; zw?aszcza te po?wi?cone zagadnieniom budowania planu i kadrowania zmieniaj?cych si? sekwencji, na przyk?ad scen akcji czy po?cigów. T?, napisan? z du?ym zaanga?owaniem ksi??k?, zawieraj?c? przyk?ady z nakr?conych ju? filmów, autor wype?nia ow? luk?. Jest to niezb?dna lektura dla pocz?tkuj?cych re?yserów i operatorów oraz tych wszystkich, którzy szukaj? inspiracji przed nakr?ceniem kolejnego filmu.
Christopher Riley, autor The Hollywood Standard

UJ?CIA MISTRZÓW zawieraj? dok?adne wskazówki, które pozwol? wszystkim filmowcom amatorom uzyska? efekty ogl?dane zarówno w kinie niezale?nym, jak i w hollywoodzkich megaprodukcjach. Jest to ksi??ka obejmuj?ca wszystkie "magiczne sztuczki" operatorów.
Devin Watson, producent The Cursed

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka