Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Typografia typowej ksi??ki - Robert Chwa?owski

Typografia typowej ksi??ki

Autor: Robert Chwa?owski

Wydawnictwo: Helion
Stron: 112
ISBN: 83-7197-545-7
EAN: 9788371975455
Kategoria: DTP

Dobra ksi??ka to nie tylko tre??, lecz tak?e nienaganna forma, na któr? wp?yw ma mnóstwo elementów: sk?ad tekstu powinien by? wykonany w sposób staranny oraz poprawny pod wzgl?dem zarówno technicznym, jak i j?zykowym, kompozycja graficzna ksi??ki powinna ??czy? w sobie estetyk? i funkcjonalno??.

Robert Chwa?owski przedstawia zbiór zasad, które mog? pomóc wydawcy, redaktorowi technicznemu, grafikowi czy operatorowi DTP w stworzeniu ksi??ki dobrej w?a?nie pod wzgl?dem formy. Dotychczas trzeba by?o poszukiwa? tych zasad w rozmaitych publikacjach normalizacyjnych, w s?ownikach i wydawnictwach poprawno?ciowych, w zdezaktualizowanych podr?cznikach z zakresu poligrafii czy redakcji technicznej, a tak?e w poradnikach autorów zagranicznych, cz?sto nie uwzgl?dniaj?cych rozwi?za? specyficznych dla j?zyka polskiego.

W tomie "Typografia typowej ksi??ki" po raz pierwszy zasady te zebrano w ca?o??. Autor dokona? starannej selekcji: opar? swoje recepty zarówno na polskich tradycjach zecerskich i wydawniczych, jak i na najlepszych wzorcach typografii ?wiatowej. Uwaga autora skupia si? na mikrotypografii, czyli na sk?adaniu tekstu, poprawno?ci j?zykowo-technicznej sk?adu, interpunkcji. Sporo miejsca przeznaczone jest te? na tzw. makrotypografi?, a wi?c np. kwestie ?amania tekstów czy uk?adu logicznego ksi??ki. Ksi??ka obfituje w przyk?ady i dok?adnie obja?nia trudne zagadnienia, takie jak tabele, bibliografia czy przypisy.

Do stworzenia dobrej ksi??ki potrzebne jest do?wiadczenie i wiedza z zakresu edytorstwa i typografii, której nie da si? chyba zawrze? w jednym podr?czniku, cho?by bardzo obszernym. Jednak pos?uguj?c si? receptami Roberta Chwa?owskiego, unikniemy z pewno?ci? podstawowych b??dów i przynajmniej nie stworzymy ksi??ki z?ej.

Na tak? w?a?nie ksi??k? o ksi??kach czeka?em od lat.

Adam Twardoch -- delegat krajowy Polski w mi?dzynarodowym stowarzyszeniu typograficznym ATypI

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka