Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Tworzenie skryptów w Microsoft Windows Podr?cznik do samodzielnej nauki + CD - Wilson Ed

Tworzenie skryptów w Microsoft Windows Podr?cznik do samodzielnej nauki + CD

Autor: Wilson Ed

Wydawnictwo: APN PROMISE
Stron: 350
ISBN: 9788388440700
EAN: 9788388440700
Kategoria: Programowanie

Dowiedz si?, jak zautomatyzowa? administracj? systemu Windows dzi?ki wskazówkom eksperta w dziedzinie skryptów Microsoft Windows. Zautomatyzuj codzienne zadania administracyjne - uzyskaj wi?ksz? kontrol? nad sieci? Windows dzi?ki praktycznemu poradnikowi. Twoim instruktorem jest Microsoft Certified Trainer z ponad dziesi?cioletnim do?wiadczeniem, który pomo?e Ci uzyska? wpraw? w tworzeniu skryptów. Nauka odbywa si? poprzez praktyczne przyk?ady i ?wiczenia, które mo?esz realizowa? w swoim w?asnym tempie. Zacznij od prostych skryptów w j?zykach Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript) oraz Windows Script Host (WSH) - a? do wykorzystania mechanizmów Windows Management Instrumentation (WMI) oraz Active Directory Service Interface (ADSI). Ucz si?, jak zaoszcz?dzi? czas niezb?dny na konfigurowanie, wdra?anie i zarz?dzanie systemami Windows.

Samodzielnie naucz si?, jak pisa? i uruchamia? skrypty, aby:
Zautomatyzowa? zarz?dzanie plikami i folderami, ??cznie z wykonywaniem wielu funkcji przy u?yciu jednego skryptu
Konfigurowa? sk?adniki sieciowe za pomoc? WMI
Wykonywa? globalne lub wyselekcjonowane zmiany dotycz?ce u?ytkowników i grup w us?udze katalogowej Active Directory za pomoc? ADSI
Projektowa? skrypty logowania, u?atwiaj?ce zarz?dzanie systemami i zwi?kszaj?ce mo?liwo?ci konfiguracyjne
Monitorowa? i zarz?dza? drukarkami
Edytowa? rejestr, unikaj?c typowych pomy?ek
?ledzi? i reagowa? na zdarzenia krytyczne
Upro?ci? zarz?dzanie u?ytkownikami Microsoft Exchange Server
Usprawni? administracj? witrynami IIS, ??cznie z tworzeniem spójnych konfiguracji zabezpiecze?

Zawarto?? dysku CD-ROM:
bull; Ponad 100 przyk?adowych skryptów, które mo?na zaadaptowa? do w?asnych potrzeb.
bull; Oszcz?dzaj?ce czas narz?dzia do tworzenia skryptów, w tym Scriptomatic 1.0 oraz wersja próbna PrimalScript 3.1.
bull; Przeszukiwalna, elektroniczna wersja ksi??ki w formacie eBook (w j?zyku angielskim).
Wymagania systemowe zawiera rozdzia? "O tej ksi??ce".

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka