Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Temperament a Duch ?wi?ty - Tim Lahaye

Temperament a Duch ?wi?ty

Autor: Tim Lahaye

Wydawnictwo: Vocatio Oficyna Wydawnicza
Stron: 276
ISBN: 978-83-7492-198-5
EAN: 9788374921985
Kategoria: Teologia

To odwieczne pytanie zadawane jest od tysi?cy lat przez zwyk?ych ludzi, filozofów i teologów. W swojej ksi??ce Temperament a Duch ?wi?ty Tim LaHaye udziela na nie odpowiedzi, odwo?uj?c si? do klasycznych modeli ludzkich temperamentów i opieraj?c na S?owie Bo?ym, co czyni z tej pozycji fascynuj?c? i bardzo m?dr? lektur? nie tylko dla wszystkich chrze?cijan. Nic tak nie fascynuje w ludziach jak ich temperament! To on nadaje ka?demu cz?owiekowi charakterystyczne cechy, które sprawiaj?, ?e jest tak unikalny i wyj?tkowy jak ka?dy stworzony przez Boga p?atek ?niegu. Temperament to niewidzialna si?a kieruj?ca ludzkimi dzia?aniami, si?a, która mo?e zniszczy? normalnego, produktywnego cz?owieka, je?li nie zostanie okie?znana i odpowiednio ukierunkowana. Temperamentowi zawdzi?czamy zarówno nasze mocne, jak i s?abe strony. Wa?ne jest, aby rozumie? je wszystkie. Bóg po to daje ludziom Ducha ?wi?tego, aby przeprowadzi? w nich proces u?wi?cenia, tzn. wzmocni? ich zalety i pokona? s?abo?ci. To mo?e si? jednak wydarzy? tylko wówczas, gdy b?dziemy z Nim wspó?pracowa?. To najwa?niejsze przes?anie tej ksi??ki. Temperament a Duch ?wi?ty pozwoli ci nie tylko odkry?, kim jeste?: sangwinikiem, cholerykiem, melancholikiem czy flegmatykiem, ale, co wa?niejsze, pomo?e ci tak?e zrozumie?, jaki wp?yw na twój temperament mo?e mie? Duch ?wi?ty.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka