Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Tajemne nauki Jezusa Chrystusa cz??? 2 Droga do Nie?miertelno?ci - Polak Abo

Tajemne nauki Jezusa Chrystusa cz??? 2 Droga do Nie?miertelno?ci

Autor: Polak Abo

Wydawnictwo: ALFATON
Stron: 292
ISBN: 9788392903123
EAN: 9788392903123
Kategoria: Teologia

Jakie tajemnice skrywaj? Ewangelie? Dlaczego ich prawdziwe znaczenie zosta?o ukryte pod niezrozumia?? dla wi?kszo?ci wspó?czesnych ludzi symbolik? i metaforyk?? Jak pod t? zewn?trzn?, fabularn? warstw? odkry? przekaz - poj?? znaki, przes?anie, które ze sob? nios?? Czy ka?dy z nas mo?e tego dokona?? Czy jeste?my ju? na to gotowi? Autor tej ksi??ki w?a?nie pomaga zrozumie? i odkry? na nowo istot? przekazu Jezusa. Si?ga bardzo g??boko wstecz do naszej kultury i historii religii - nie tylko chrze?cija?skiej, bo przecie? chrze?cija?stwo nie jest pocz?tkiem - to kontynuacja.

Tajemne Nauki Jezusa Chrystusa cz??? 2
Je?li przywrócimy sobie umiej?tno?? czytania Ewangelii, rozpoznawania tropów, szyfrów, rozumienia znaków, odzyskamy zapomnian? wiedz?, dowiemy si? prawdy o sobie i swoim przeznaczeniu. Zyskamy tak upragnion? przez nas, cho? cz?sto ?le pojmowan? nie?miertelno??. Cz?owiek zajmuj?c si? tylko czynno?ciami zwi?zanymi z materialnym ?wiatem, osi?ga czasem szcz??cie, ale jest ono krótkie i p?ytkie. Wi?kszo?? ludzi odczuwa smutek i niedol?, kiedy zrozumiej?, ?e prawdziwej realizacji w ?yciu nie osi?gn? przez zaspokajanie bez ko?ca swoich ró?nych zmys?owych pragnie?. Taki tylko fizyczny przejaw istnienia przys?ania prawd? o duchowym wymiarze, ale te? ?ycie w ?wiecie materii mo?e umo?liwi? nam poznanie tej Najwy?szej Prawdy.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka