Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Sztab Generalny Wojska Polskiego 1918-1939 - Kmiecik Tadeusz

Sztab Generalny Wojska Polskiego 1918-1939

Autor: Kmiecik Tadeusz

Wydawnictwo: ZP Wydawnictwo
Stron: 432
ISBN: 9788363324063
EAN: 9788363324063
Kategoria: Historia

Sztab Generalny stanowi podstawowe ogniwo kierownictwa wojskowego, g?ówny organ planowania strategiczno-operacyjnego, a tak?e dowodzenia ca?o?ci? si? zbrojnych. W niektórych armiach stanowi? ponadto organ koordynuj?cy pewne dziedziny przygotowa? pa?stwa do prowadzenia wojny. Dzieje polskiego Sztabu Generalnego (G?ównego) zwi?zane s? z histori? pa?stwa i jego si? zbrojnych. W polskiej historiografii wojskowej brak jest pracy po?wi?conej historii Sztabu Generalnego (G?ównego) w latach mi?dzywojennych. Niewiele jest równie? na ten temat artyku?ów naukowych. Stan bada? nad tym problemem przedstawia si? zatem mniej ni? skromnie. Bada? nad dziejami Sztabu Generalnego (G?ównego) tego okresu d?ugo nie prowadzono zarówno w uczelniach wojskowych, jak i cywilnych. Ostatnio, w zwi?zku z jubileuszami 80. I 85. Rocznicy powstania tej instytucji, odnotowa? nale?y pewien post?p w badaniach nad histori? polskiego Sztabu Generalnego (G?ównego) lat mi?dzywojennych. Do zada? Sztabu Generalnego (G?ównego) jako podstawowego ogniwa centralnego kierownictwa wojskowego i g?ównego organu planowania w latach mi?dzywojennych nale?a?o opracowanie zasad u?ycia si? zbrojnych w czasie wojny. St?d te? wydaje si? celowe poznanie jego struktury, zada?, kompetencji, opracowywanych planów mobilizacyjnych i rozbudowy si? zbrojnych, by zrozumie? przyczyny kl?ski we wrze?niu 1939 r.

Celem ksi??ki jest przedstawienie funkcjonowania Sztabu Generalnego (G?ównego) od odzyskania niepodleg?o?ci przez Polsk? w 1918 r. do wkroczenia Armii Czerwonej na terytorium Polski we wrze?niu 1939 r. Autor stara? si? wyja?ni?, do jakich tradycji i wzorów nawi?zywa? powsta?y w pa?dzierniku 1918 r. Sztab Generalny, jak? rol? odegra? Sztab Generalny Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego w czasie wojen o granice i suwerenno?? Polski w latach 1918-1921. Kolejne zagadnienia dotycz? kompetencji i zada? Sztabu Generalnego do przewrotu majowego oraz w latach 1926-1935, w jakim stopniu Sztab G?ówny przygotowywa? wojsko do zbli?aj?cego si? konfliktu zbrojnego oraz jak pracowa? Sztab Naczelnego Wodza we wrze?niu 1939 r.
Ze wzgl?du na ograniczone ramy, praca pomija problematyk? wychowania i inne elementy dzia?alno?ci tej instytucji. Nie pretenduj?c do wszechstronnego i wyczerpuj?cego omówienia ca?ej dzia?alno?ci Sztabu Generalnego (G?ównego) w latach mi?dzywojennych, prezentuje ona jedynie najwa?niejsze - w mniemaniu autora - zagadnienia.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka