Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Szacowanie oprogramowania Kulisy czarnej magii - McConnell Steve

Szacowanie oprogramowania Kulisy czarnej magii

Autor: Steve McConnell

Wydawnictwo: APN PROMISE
Stron: 308
ISBN: 8388440802
EAN: 9788388440809
Kategoria: Programowanie

"Ksi??ka ta nie tylko uczy sztuki szacowania, ale zmienia ca?kowicie sposób my?lenia o tworzeniu oprogramowania. Powinna sta? na pó?ce ka?dego zawodowego programisty".
- Eric Freeman, wspó?autor ksi??ki "Head First Design Patterns"
"Dziewi?? dziesi?tych mened?erów oprogramowania nadal uwa?a, ?e szacowanie powinno odbywa? si? metod? 'przyj?? to, co podpowiada instynkt i pomno?y? przez trzy'. Ta wspania?a ksi??ka by?a od dawna potrzebna i dobrze, ?e si? ukaza?a".
- Joel Spolsky, autor joelonsoftware.com
"Wreszcie jest ksi??ka pe?na jasnych wskazówek, które mówi?, jak programi?ci i mened?erowie mog? skutecznie dokonywa? oszacowania".
- Scott Berkun, autor ksi??ki "Art of Project Management"

Szacowanie oprogramowania, cz?sto okre?lane mianem "czarnej magii" ze wzgl?du na swoj? z?o?ono?? i niepewno??, nie jest wcale tak trudne i zagadkowe, jak niektórzy uwa?aj?. W rzeczywisto?ci generowanie oszacowania jest naturalne - gdy ju? wiadomo, jak to robi?.
W tej bardzo oczekiwanej ksi??ce, jej ceniony autor Steve McConnell odkrywa tajemnice skutecznego szacowania oprogramowania - zamieniaj?c wiedz? naukow? i zdobyte do?wiadczenia w praktyczny przewodnik dla specjalistów od programowania. Zamiast niezrozumia?ego traktatu i sztywnych technik modelowania jest to przewodnik oferuj?cy zbiór sprawdzonych procedur, zrozumia?e wzory i metody heurystyczne, które pojedynczy programi?ci i ich zespo?y mog? stosowa? w swoich projektach w celu poprawy skuteczno?ci szacowania.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka