Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka SWiSH Max2 i SWiSH Max3 Animacje flash - jakie to proste ! - Zimek Roland

SWiSH Max2 i SWiSH Max3 Animacje flash

Autor: Roland Zimek

Wydawnictwo: PWN Wydawnictwo Naukowe
Stron: 368
ISBN: 978-83-01-15995-5
EAN: 978830115995501
Kategoria: Grafika komputerowa

Potrzebujesz atrakcyjnego banneru, przyci?gaj?cej uwag? strony www, filmu rysunkowego czy prezentacji multimedialnej?
Chcesz szybko nauczy? si? tworzenia nawet najbardziej skomplikowanych animacji?
Ta ksi??ka jest dla Ciebie! Dzi?ki SWiSH Max2 i SWiSH Max3 tworzenie interesuj?cej animacji zajmie Ci kilka godzin, a efekt zyska uznanie wielu osób.
W ostatnich latach powsta?o wiele programów umo?liwiaj?cych tworzenie animacji w technice flash. Jedne daj? pe?n? kontrol? nad tworzon? animacj?, ale s? skomplikowane i wymagaj? du?ych umiej?tno?ci. Inne s? proste w u?yciu, lecz nie daj? mo?liwo?ci kontrolowania dzia?ania animacji.

Program SWiSH daje ogromne mo?liwo?ci tworzenia animacji flash, a przy tym jest tani i niezwykle ?atwy w u?yciu. Animacje utworzone w tym programie zachwycaj? nawet profesjonalistów. Program ma bogat? kolekcj? gotowych efektów, niewymagaj?cych napisania cho?by jednej linijki kodu. Stworzenie nawet z?o?onej animacji wymaga niewielkiego nak?adu pracy i bardzo krótkiego czasu.
Najnowsze wersje programu SWiSH - SWiSH Max2 i SWiSH Max3 - maj? wiele ulepsze? w stosunku do wersji poprzednich. Jedn? z najbardziej znacz?cych zmian jest mo?liwo?? wzbogacania animacji o komponenty. Usprawniono tak?e wprowadzanie i edycj? tekstu; zmodyfikowano sposób tworzenia skryptów; zmieniono wygl?d programu, dzi?ki czemu jego obs?uga jest jeszcze bardziej intuicyjna.

W SWiSH Max3 pojawia si? znacznie wi?cej elementów do ?atwego i prostego tworzenia animacji flash. Wersja ta zachowuje przy tym pe?n? funkcjonalno??, umo?liwiaj?c? ca?kowit? kontrol? animacji przez osoby zaawansowane w tworzeniu dynamicznych stron WWW.

W ksi??ce opisano polskoj?zyczn? wersj? programu. Przy wszystkich poleceniach podano ich odpowiedniki w wersji angielskiej. Ze strony internetowej (zak?adka DO POBRANIA) mo?na pobra? bezp?atne pliki pomocnicze - s? to omówione w ksi??ce animacje wykonane w programie SWiSH.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka