Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Spo?ecze?stwa Europy pradziejowej - Ciesielska Adriana

Spo?ecze?stwa Europy pradziejowej

Autor: Ciesielska Adriana

Wydawnictwo: UAM
Stron: 218
ISBN: 9788323223429
EAN: 9788323223429
Kategoria: Historia

Pradzieje (zwane te? prahistori?) Europy s? okresem trwaj?cym najd?u?ej w historii tego kontynentu. Najogólniej definiuje si? pradzieje jako okres od momentu pojawienia si? najstarszych form praludzkich do momentu pojawienia si? pisma. Za doln? granic? pradziejów mo?na umownie przyj?? 1,2 min lat temu, kiedy to do Europy Po?udniowej przyw?drowa? Homo erectus. Daty ko?cz?cej pradzieje równie? nie mo?na wskaza? precyzyjnie. Najstarsze zabytki pisane w po?udniowej Europie datowane s? ju? na oko?o 3000 rok p.n.e., podczas gdy pismo w Europie Centralnej i Pó?nocnej pojawi?o si? dopiero w IX i X wieku n.e. Tak szeroko rozumiane pradzieje nie s? domen? historii, ale odr?bnej dyscypliny, zwanej archeologi?.
Archeologia jest dziedzin? wiedzy ??cz?c? w sobie cechy nauk humanistycznych i nauk ?cis?ych. Jest nauk? humanistyczn? z tego wzgl?du, ?e jej przedmiotem bada? jest przesz?o?? cz?owieka i spo?ecze?stw ludzkich. Jednocze?nie, w pewnym sensie jest nauk? ?cis??, poniewa? opiera si? na metodach badawczych zapo?yczonych z geologii, fizyki, chemii i biologii. Ze starszej literatury naukowej znane s? trzy poj?cia okre?laj?ce nauk? zajmuj?c? si? pradziejami, s? to, obok archeologii, tak?e prehistoria i prahistoria. Zawi?o?ci terminologiczne wynikaj? z faktu, ?e bardzo d?ugo uwa?ano archeologi? za nauk? pomocnicz? historii, koncentruj?c? si? tylko na pozyskiwaniu i opracowywaniu ?róde? materialnych. W pocz?tkach XX wieku w Europie powo?ano do ?ycia prehistori?, zamienion? nast?pnie na prahistori?, jako odr?bn? dyscyplin? wiedzy, równorz?dn? historii, ale zajmuj?c? si? wy??cznie okresem pradziejowym. W tym samym czasie w krajach anglosaskich u?ywano terminu "archeologia na okre?lenie nauki równorz?dnej historii, zajmuj?cej si? okresem pradziejowym. Obecnie zanika w nauce stosowanie poj?? "prehistoria i "prahistoria na rzecz jednego okre?lenia: archeologia.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka