Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka S?owa na czasie 3 Podr?cznik do kszta?cenia literackiego i kulturowego - Chmiel Ma?gorzata, Herman Wilga, Pomirska Zofia, Doroszewski Piotr

S?owa na czasie 3 Podr?cznik do kszta?cenia literackiego i kulturowego

Autor: Chmiel Ma?gorzata, Wilga Herman, Pomirska Zofia, Doroszewski Piotr

Wydawnictwo: NOWA ERA
Stron: 280
ISBN: 9788326708398
EAN: 9788326708398
Kategoria: Inne

Podr?cznik "S?owa na czasie" proponuje chronologiczn? perspektyw? czytania literatury, w sposób dostosowany do mo?liwo?ci gimnazjalistów. Dlatego obok bloku tekstów z epoki znajduj? si? odpowiednio dobrane utwory wspó?czesne, które u?atwiaj? rozmow? o ponadczasowych zagadnieniach. Ciekawe fragmenty tekstów literackich, publicystycznych i popularnonaukowych pomagaj? rozbudzi? zainteresowania czytelnicze uczniów oraz zach?ci? ich do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Podr?cznik sk?ada si? z czterech rozdzia?ów. Ka?dy rozdzia? podzielony jest na cztery bloki:
1. Utwory z epoki - teksty reprezentatywne dla kolejnych epok literackich w przyst?pny sposób obrazuj?ce rozwój literatury polskiej i obcej
2. Nawi?zania do epoki - wspó?czesne utwory odwo?uj?ce si? do dorobku literackiego danej epoki pozwalaj?ce zrozumie?, ?e motywy obecne w dawnych dzie?ach nie s? inne ni? te, które fascynuj? dzisiejszych twórców
3. Teksty bliskie uczniom - utwory, po które uczniowie sami ch?tnie si?gaj?, odwo?uj?ce si? do zagadnie? istotnych dla danej epoki oraz zach?caj?ce do traktowania literatury i sztuki jako ?ród?a wiedzy o cz?owieku i ?wiecie
4. Media - teksty ukazuj?ce powi?zania i ró?nice, np. pomi?dzy pras? a internetem porz?dkuj?ce informacje o ?wiecie mediów

Nr ewidencyjny MEN: 9552010

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka