Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Siedlisko duszy - Zukav Gary

Siedlisko duszy

Autor: Zukav Gary

Wydawnictwo: CENTRUM
Stron: 238
ISBN: 9788391805
EAN: 9788391802205
Kategoria: Nauki tajemne

Jest to wznowienie ksi??ki wydanej ju? w Polsce w roku 1997 daj?cej szerokie spojrzenie na takie kwestie jak - kim jeste?my jako ludzko??, sk?d przychodzimy, dok?d pod??amy. Wyj?tkowa pozycja, która w zaskakuj?co jasny sposób wyja?nia podstawowe zagadnienia ludzkiej egzystencji. Spojrzenie Gary Zukav'a na otaczaj?ce nas ?wiaty niematerialne jest wyj?tkowo szerokie, si?ga wr?cz kra?ców ludzkiej egzystencji, a nawet poza ni? w ?wiat wniebowst?pionych Mistrzów, duchowych Nauczycieli ludzko?ci. Lektura obowi?zkowa dla wszystkich tych, których nie zadawalaj? p?ytkie, czasami wr?cz banalne wyja?nienia dotycz?ce pochodzenia ludzko?ci. Gary Zukav wskazuje na podstawowe prawa uniwersalne dzia?aj?ce we Wszech?wiecie - harmoni?, wspó?prac?, dzielenie si? i poszanowanie ?ycia. Mówi o d??eniu do pozyskiwania coraz wi?kszej zewn?trznej mocy - czyli w?adzy do kontrolowania ?wiata fizycznego i otoczenia, które przesta?o by? ju? si??, która wspomaga rozwój ludzko?ci. Istotn? natomiast sta?a si? sztuka budowania autentycznej mocy - w?adzy nad swoim ?yciem wewn?trznym - emocjami, my?lami, intencjami, ?wiadomo?ci? w?a?ciwych wyborów, umiej?tno?ci? kierowania si? podpowiedziami p?yn?cymi z serca i intuicji. Pokazuje ludzko?? jako twórców w?asnego losu i ?ycia, a nie ofiary zewn?trznych okoliczno?ci.

"Siedlisko Duszy" opisuje narodziny nowego cz?owieka - eksplozj? ludzkiej percepcji wykraczaj?cej poza pi?? zmys?ów. Ksi??ka ta traktuje o warto?ciach duszy - harmonii, wspó?pracy, dzieleniu si? i poszanowaniu ?ycia. Mówi o d??eniu do autentycznej mocy, dostrojeniu osobowo?ci do wymiaru duszy oraz o duchowych przewodnikach i Nauczycielach, którzy towarzysz? nam na tej drodze.
"Siedlisko Duszy" jest przeznaczone dla coraz wi?kszego kr?gu czytelników, dla rynku, który rozwija si? jak dot?d najszybciej w historii ?wiata. Dzieje si? tak dlatego, ?e ów nowy cz?owiek rodzi si? w nas samych. Dzi?ki "Siedlisku Duszy" poznajemy proces tych narodzin, dowiadujemy si?, co on oznacza oraz jak mo?emy w nim uczestniczy? z m?dro?ci?.
GARY ZUKAV jest autorem ksi??ki Ta?cz?cy Mistrzowie Wu Li: Przegl?d Nowej Fizyki, która wygra?a Ameryka?ski Konkurs Ksi??ki Naukowej; Siedliska Duszy, s?awnego bestsellera nr.1 na li?cie The New York Timesa, USA Today, Los Angeles Timesa, Publishers Weekly, i innych; oraz bestsellera na li?cie New York Timesa Opowie?ci o Duszy. Jego ksi??ki sprzedaj? si? w milionach egzemplarzy i zosta?y przet?umaczone na szesna?cie j?zyków. Zukav jest absolwentem Harvard'u.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka