Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Przez ?o??dek do zdrowego serca Cz??? 1 - Montignac Michel

Przez ?o??dek do zdrowego serca Cz??? 1

Autor: Montignac Michel

Wydawnictwo: ARTVITAE
Stron: 248
ISBN: 8388108115
EAN: 9788388108112
Kategoria: Kulinarne

Pomimo sta?ego wyd?u?ania si? ?redniej d?ugo?ci ?ycia w krajach Europy Zachodniej, choroby serca i uk?adu kr??enia pozostaj? g?ówn? przyczyn? ?mierci. Wszystkie badania naukowe wykazuj? ?e z?e od?ywianie jest wprawdzie najistotniejszym czynnikiem ryzyka, ale tak?e tym, na który w naj?atwiejszy sposób mo?na wp?yn??, pragn?c zapobiec chorobom. Odpowiednie wybory ?ywieniowe staj? si? zatem konieczno?ci? dla wszystkich osób, które s? oty?e, cierpi? na cukrzyc?, nadci?nienie t?tnicze, i dla tych u których poziom cholesterolu i trójglicerydów s? krytyczne, jak na przyk?ad u osób wystawionych cz?sto na stres lub pal?cych papierosy. W tej naukowo udokumentowanej ksi??ce Michel Montignac zapoznaje Czytelnika z ró?norodno?ci? i wag? czynników ryzyka chorób serca i uk?adu kr??enia. Odkrywa przed nim potencja? ka?dego typu pokarmu i radzi, jak dokonywa? w?a?ciwych wyborów i jak w odpowiedni sposób zapobiega? chorobom o pod?o?u sercowo-naczyniowym.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka