Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Przegl?d Prawa Rolnego 1 (5) 2009

Przegl?d Prawa Rolnego 1 (5) 2009

Autor:

Wydawnictwo: UAM
Stron: 260
ISBN: 9788323220503
EAN: 9788323220503
Kategoria: Inne

Przegl?d Prawa Rolnego jest nowym, zarejestrowanym ju? (ISSN 1897 - 7626) czasopismem (pó?rocznikiem) z zakresu prawa rolnego. Zosta?o ono tak pomy?lane, by dostarczy? Czytelnikowi wiedzy z ró?nych dziedzin tej dyscypliny. Powinno s?u?y? nie tylko rozwojowi nauki o prawie rolnym, wspiera? proces stanowienia prawa, ale tak?e wspomaga? administracj? rolnictwa w rozwi?zywaniu problemów praktycznych. Dlatego s? i b?d? w przysz?o?ci zamieszczane w Przegl?dzie prace z zakresu teorii prawa rolnego, ale równie? studia i materia?y z bada?, nowo?ci wspólnotowego prawa rolnego, opracowania z zakresu mi?dzynarodowego prawa rolnictwa, a tak?e prace dotycz?ce praktyki. Ka?dy numer b?dzie zawiera? równie? przegl?d orzecznictwa oraz przegl?d pi?miennictwa, w tym przegl?d czasopism zagranicznych.

Logo czasopisma umieszczone na ok?adce wyra?a szerokie uj?cie prawa rolnego, obejmuj?ce obok (tradycyjnie rozumianego) rolnictwa, tak?e prawn? problematyk? ?ywno?ci, ?rodowiska (w rolnictwie), obszarów wiejskich i krajobrazu wiejskiego. ??czy ono element lokalny z elementem globalnym w rozwoju tej dziedziny. W Przegl?dzie s? i b?d? publikowane opracowania przedstawicieli zagranicznej nauki prawa rolnego. W warunkach cz?onkostwa Polski w Unii Europejskiej wr?cz niezb?dne jest uwzgl?dnianie do?wiadcze? innych pa?stw-cz?onków UE w zakresie wdra?ania wspólnotowego prawa rolnego. By u?atwi? wymian? i dost?p do zamieszczonych w Przegl?dzie publikacji, do wszystkich artyku?ów zosta?y do??czone streszczenia w j?zyku angielskim, a od numeru 2 z 2007 r. - równie? w j?zyku w?oskim.

Redaktorem naczelnym czasopisma jest prof. Roman Budzinowski, Kierownik Katedry Prawa Rolnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka