Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Pomi?dzy wiar? i zw?tpieniem - Zych Adam A.

Pomi?dzy wiar? i zw?tpieniem

Autor: Adam A. Zych

Wydawnictwo: Impuls
Stron: 312
ISBN: 9788375872866
EAN: 9788375872866
Kategoria: Teologia

Dlaczego jeden wierzy, inny za? w?tpi w istnienie Boga, a jeszcze inny jest oboj?tny wobec kwestii religijnych? Co czyni osob? religijn?? Czy jest ona ze swej natury "istot? religijn?", czy te? staje si? ni? w procesach rozwoju, wychowania ilub socjalizacji? Czy mamy do czynienia tylko z jednym ?ród?em religijno?ci jednostki, czy te? mo?emy mówi? o wielopostaciowych korzeniach religii i religijno?ci? Jaka jest rola religii i religijno?ci w psychicznym funkcjonowaniu jednostki? Jak przebiega rozwój religijno?ci jednostki i czym jest on uwarunkowany? Czy cz?owiek doros?y, trac?c ufne spojrzenie dziecka i bezkompromisow? postaw? m?odzie?ca, wraz z dojrza?o?ci? zyskuje równowag? i uspokojenie ?wiatopogl?dowe? A nade wszystko czy ma niepowtarzaln? szans? pog??bienia ?ycia religijnego, czy te? nast?puje polaryzacja religijno?ci? Czym wspó?cze?nie jest religia oraz jakie jest jej miejsce w ?wiecie sekularyzacji? Dlaczego ludzie wierz?? Jakie motywy sk?aniaj? ich ju? nie do wiary w ogóle, lecz do wiary w Boga? Jak uk?ada? si? z w?asnym losem i z jego nieuchronno?ci?, a mo?e ironi?, gdy na usta cisn? si? pytania: Je?eli Bóg istnieje, to dlaczego pozwala na nasze cierpienie? Dlaczego zabierasz nasze mi?o?ci, Bo?e?

Na te i wiele innych, wcale nieprostych pyta? próbuj? odpowiada? w tym wprowadzeniu do psychologii religii, otwieraj?c przed Czytelnikiem rozleg?? przestrze? "pomi?dzy wiar? a zw?tpieniem", która jest w nas obecna. W tym miejscu nieodparcie nasuwaj? si? s?owa poetki Anny Kamie?skiej (1920-1986): "na dnie mojej i twojej wiary le?y ci??ka ?za zw?tpienia", zawieszeni jeste?my zatem mi?dzy integracj? a rozpacz?, mi?dzy wiar? a zw?tpieniem"

W istocie niniejsza publikacja stanowi monograficzne uj?cie psychologii religii, prezentuj?ce podstawowe nurty i kierunki, jak równie? osi?gni?cia psychologii religii zesz?ego stulecia wraz z omówieniem rozwoju religijno?ci cz?owieka, zwi?zku mi?dzy osobowo?ci? a religijno?ci? oraz prób? ukazania metodologicznych podej?? do tych niezmiernie osobistych i z?o?onych kwestii.

Ksi??k? adresuj? do osób zarówno g??boko wierz?cych, jak i do w?tpi?cych, oboj?tnych i niezdecydowanych w kwestiach swojego pogl?du na ?wiat, a swoj? intencj? wyra?? s?owami znamienitego poety ks. Jana Twardowskiego (1915-2006): "Nie przyszed?em pana nawraca?".

dr hab. Adam A. Zych, profesor Dolno?l?skiej Szko?y Wy?szej we Wroc?awiu

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka