Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Podstawy Windows Phone 7.5. Projektowanie aplikacji przy u?yciu Silverlight - Wildermuth Shawn

Podstawy Windows Phone 7.5. Projektowanie aplikacji przy u?yciu Silverlight

Autor: Wildermuth Shawn

Wydawnictwo: PROMISE
Stron: 500
ISBN: 9788375410877
EAN: 9788375410877
Kategoria: Informatyka

Podstawy Windows Phone 7.5 to ?wietny przewodnik po tworzeniu wizualnie intryguj?cych aplikacji mobilnych o du?ych mo?liwo?ciach, które w pe?ni wykorzystuj? platform? Windows Phone 7.5 firmy Microsoft. Dziewi?ciokrotny zdobywca tytu?u Microsoft MVP - Shawn Wildermuth czerpie ze swojego bogatego do?wiadczenia w nauczaniu programowania w Silverlight i Windows Phone pomagaj?c nam w szybszym opanowaniu technik prowadz?cych do tworzenia wyró?niaj?cych si? aplikacji.
Po przedstawieniu najnowszej wersji Windows Phone, Shawn Wildermuth przechodzi bezpo?rednio do omawiania najwa?niejszych zagadnie? wzbogacaj?c je przyk?adami najlepszych praktyk i ilustruj?c kodem. Zbudujemy gotow? aplikacj? od pocz?tku do ko?ca, a nast?pnie rozwiniemy swoje umiej?tno?ci o coraz bardziej z?o?one techniki.
Shawn Wildermuth prowadzi nas przez ca?y cykl ?ycia programu mobilnego od planowania i projektowania po dostarczanie gotowej aplikacji pokazuj?c nam, jak maksymalnie wykorzysta? najwa?niejsze nowe mo?liwo?ci Windows Phone 7.5. Podstawy Windows Phone 7.5 dostarcz? ka?demu potrzebnych umiej?tno?ci: od programistów .NET lub Silverlight zaczynaj?cych prac? z urz?dzeniami mobilnymi po zaawansowanych programistów aplikacji mobilnych.
Zakres ksi??ki obejmuje:
- Wykorzystanie j?zyka projektowania Metro firmy Microsoft
- Wykorzystanie funkcji telefonu, takich jak poczta elektroniczna, dzwonienie, wyszukiwanie, przegl?danie WWW i robienie zdj??
- Projektowanie wygl?du i zachowania interfejsu u?ytkownika przy u?yciu XAML
- Interakcj? z u?ytkownikami poprzez kontrolki Panorama, Pivot i inne
- Opanowanie nowego zestawu narz?dzi Silverlight Toolkit for Windows Phone 7.5
- Wybór odpowiedniego paradygmatu aplikacji i funkcjonalno?ci dla konkretnej aplikacji
- Wykorzystanie dotyku, wibracji, wykrywania ruchu oraz efektów d?wi?kowych w swoich interfejsach
- Prac? z centrami i kafelkami unikalnymi dla Windows Phone 7.5
- Budow? us?ug opartych na lokalizacji i wspó?pracuj?cych z systemem GPS telefonu
- Przechowywanie danych w pami?ci izolowanej lub obs?ug? baz danych w Windows Phone 7.5
- Skuteczn? wielozadaniowo?? bez uszczerbku dla wydajno?ci
- Integracj? danych zewn?trznych poprzez REST, konwencjonalne us?ugi WWW i powiadomienia w trybie wypychania
- Przygotowywanie aplikacji do Windows Phone Marketplace
"Ta seria wspierana przez liderów i g?ówne autorytety w podstawowych technologiach Microsoft jest tworzona przez grup? osób ??cz?c? najlepszych autorów w bran?y z czo?owymi programistami i architektami oprogramowania w firmie Microsoft i w?ród ca?ej spo?eczno?ci programistów".
- Don Box
G?ówny in?ynier, Microsoft
"To ?wietny materia? dla profesjonalnych programistów .NET. Obejmuje wszystkie aspekty od perspektywy eksperckiej po informacje podstawowe oraz instrukcje praktyczne. Ksi??ki z tej serii stanowi? podstawowe ?ród?a dla tych, którzy chc? rozszerzy? swoj? baz? wiedzy i do?wiadczenie".
- John Montgomery
Mened?er oprogramowania,
Dzia? programistów, Microsoft

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka