Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Podstawy patriotyzmu Jana Paw?a II - Jaworski Jan

Podstawy patriotyzmu Jana Paw?a II

Autor: Jaworski Jan

Wydawnictwo: Norbertinum
Stron: 144
ISBN: 9788372224606
EAN: 9788372224606
Kategoria: Teologia

Jan Jaworski urodzi? si? 3 grudnia 1939 roku w D?browie Tarnowskiej. Tam uko?czy? szko?? podstawow? i liceum ogólnokszta?c?ce (1958). Od roku 1969 mieszka w Chicago, w USA. W latach 1980-1987 studiowa? (eksternistycznie, równocze?nie pracuj?c) teologi? i socjologi? na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Studia te uwie?czy? prac? magistersk?, opublikowan? pt. Jan Pawe? II w?ród Polonii Ameryka?skiej (Lublin 1991). Doktorat uzyska? w Polskim Uniwersytecie na Obczy?nie w Londynie (2011). Jest autorem licznych artyku?ów i reporta?y w prasie krajowej i polonijnej oraz sta?ym korespondentem Katolickiej Agencji Informacyjnej (wcze?niej: Pisma Okólnego Episkopatu Polskiego).
Czynnie uczestniczy w ?yciu Polonii Ameryka?skiej jako cz?onek wielu organizacji polonijnych: Zjednoczenia Polskiego Rzymskokatolickiego, Zwi?zku Narodowego Polskiego, Kongresu Polonii Ameryka?skiej w stanie Illinois, Ligi Katolickiej, Ko?a Przyjació? Fundacji Jana Paw?a II, Stowarzyszenia Pami?ci Ofiar Katynia i Smole?ska. By? wspó?za?o?ycielem i wieloletnim prezesem Ko?a Przyjació? KUL w Chicago, pomagaj?cego Uniwersytetowi, a w szczególno?ci jego Bibliotece w trudnych latach. W roku 1994 otrzyma? Medal za Zas?ugi dla KUL. Koordynowa? akcje charytatywne z ramienia Kongresu Polonii Ameryka?skiej: fundusze na budow? Hospicjum ?w. Brata Alberta oraz aparatur? medyczn? i leki dla szpitala w D?browie Tarnowskiej oraz pomoc dla powodzian w Polsce. W latach 1992-2011 by? rzecznikiem prasowym Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego w USA. By? równie? w latach 1996-2009 przedstawicielem paryskiego Zak?adu Biografistyki Polonijnej w USA.
Otrzyma? wysokie odznaczenia Ko?cio?a: medal Pro Ecclesia et Pontificae (od papie?a Jana Paw?a II, 1994), medal Ecclesiae Populoque servitium praestanti (od Prymasa Polski, kard. Józefa Glempa, 2000). Komandori? Orderu ?w. Sylwestra (od papie?a Benedykta XVI, 2008), z?oty medal Jana Paw?a II za zas?ugi dla Archidiecezji Krakowskiej (2009).
Od roku 2003 jest konfratrem Zakonu OO. Paulinów. Czynnie wspomaga Sanktuarium Jasnogórskie.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka