Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Plemienna i postplemienna Afryka Koncepcje i postaci wspólnoty w dawnej i wspó?czesnej Afryce - Vorbrich Ryszard

Plemienna i postplemienna Afryka Koncepcje i postaci wspólnoty w dawnej i wspó?czesnej Afryce

Autor: Vorbrich Ryszard

Wydawnictwo: UAM
Stron: 434
ISBN: 9788323224020
EAN: 9788323224020
Kategoria: Kultura

Autor zawar? w pracy wyniki kilkunastu lat bada? prowadzonych w 10 krajach Afryki, odwo?uje si? te? do publikacji ?ród?owych. Ukazuje przenikanie si? tradycyjnych i nowoczesnych postaci wspólnot w spo?ecze?stwie afryka?skim i przedstawia wybrane egzemplifikacje specyfiki wi?zi spo?ecznych w Afryce w kontek?cie trwa?o?ci kategorii plemienno?ci. Dokonuje przegl?du pyta? i tez badawczych, poczynaj?c od paradygmatu pokrewie?stwa, który wp?ywa na afryka?sk? konceptualizacj? rodziny, plemienia i etniczno?ci; poprzez formy przedkolonialnych wspólnot politycznych; do przekszta?ce? to?samo?ci b?d?cych efektem kolonializmu, generuj?cych ideologie panafryka?skie lub pan-etniczne. Opisano koncepcje i praktyki procesu budowy narodu w spo?ecze?stwie postkolonialnym i postplemiennym, w sytuacji ?ywotno?ci afryka?skich trybalizmów i s?abo?ci struktur spo?ecze?stwa obywatelskiego.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka