Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Odbudowa cia?a, o?ywianie duszy - Deepak Chopra

Odbudowa cia?a, o?ywianie duszy

Autor: Deepak Chopra

Wydawnictwo: LAURUM
Stron: 348
ISBN: 9788361732907
EAN: 9788361732907
Kategoria: Nauki tajemne

Pi?tna?cie lat po wydaniu Angeles Body, Timeless Mind, numeru jeden na li?cie bestsellerów ?New York Timesa?, Deepak Chopra powraca do ?zapomnianego cudu? ? niesko?czonej zdolno?ci cia?a do przemiany i odnowy. Przy pomocy przedstawionych w niniejszej ksi??ce dziesi?ciu kroków prowadz?cych do pe?ni, Chopra zaprasza ci? do do?wiadczenia cudów, które ods?aniaj? si? w momencie bezpo?redniego po??czenia cia?a ze wspania?ymi tajemnicami, które nadaj? ?yciu znaczenie ? dusz?.
Odbudowa cia?a, o?ywianie duszy zawiera dziesi?? prze?omowych kroków ? pi?? dla cia?a i pi?? dla duszy ? które prowadz? do samoprzemiany. W jasny, przyst?pny sposób Chopra pokazuje nam, jak zaanga?owa? si? w g??bsz? ?wiadomo??, skupi? na relacjach zamiast na konsumpcji, przyjmowa? ka?dy dzie? jako nowy ?wiat i pokonywa? przeszkody, które wp?ywaj? na cia?o (takie jak starzenie si?, niedo??stwo, choroba) i umys?.

Na przestrzeni wieków medycyna dokona?a wielkich post?pów. Potrafimy ju? hamowa? epidemie i zapewnia? cia?u najwa?niejsze sk?adniki fizyczne. To znaczy, ?e nadszed? czas na kolejny prze?om: zapewnienie cia?u karmy duchowej ? brakuj?cego sk?adnika pomijanego przez medycyn? konwencjonaln?.
Deepak Chopra daje w tej ksi??ce odpowiedzi na wa?ne pytania duchowe:

jak emocje i uczucia wp?ywaj? na cia?o i zdrowie,
czy mo?na leczy? przez dotyk,
jak sny kszta?tuj? nasz? rzeczywisto??,
jak cz?owiek mo?e kontrolowa? swoje cia?o my?lami,
jak? krzywd? wyrz?dzamy sobie, funkcjonuj?c we wspó?czesnej sp?yconej kulturze pracy.

Kiedy zako?czysz podró? ponownego stwarzania cia?a i o?ywiania duszy, b?dziesz móg? po raz pierwszy poczu? ekstaz? prawdziwej pe?ni.

O AUTORZE
Deepak Chopra jest autorem ponad 50 ksi??ek przet?umaczonych na ponad 35 j?zyków, w tym wielu bestsellerów w rankingu ?New York Timesa?, zarówno w kategorii beletrystyki, jak i literatury faktu. Jest jednym z najs?awniejszych na ?wiecie lekarzem i guru od medycyny alternatywnej.
www.DeepakChopra.com

OPINIE
Dr Chopra przenosi nas z prozaicznego ?ycia, które jest dla wielu z nas pu?apk?, do krainy u?wi?conego zrozumienia, jakie oferuj? nam nasze dusze.
? Mehmet C. Oz, wspó?autor bestselleru You: The Owner?s Manual

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka