Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Oby im ?ycie ?atwiejsze by?o... - Medvedeva-Nathoo Olga

Oby im ?ycie ?atwiejsze by?o...

Autor: Medvedeva-Nathoo Olga

Wydawnictwo: UAM
Stron: 256
ISBN: 9788323223658
EAN: 9788323223658
Kategoria: Inne

"Oby im ?ycie ?atwiejsze by?o"" O Januszu Korczaku i jego wychowankuAutorka po?wi?ci?a ostatnich kilka lat tematowi "?ladami Korczaka w Kanadzie". Odnalaz?a wiele osób, które przed wojn? by?y zwi?zane z Korczakiem, m.in. jego wychowanków, korespondentów "Ma?ego Przegl?du", potomków darczy?ców, którzy udzielali finansowego wsparcia Domowi Sierot.

Jednym z odszukanych przez ni? wychowanków Korczaka jest Leon Gluzman, mieszkaj?cy w Domu Sierot przez 10 lat, osiad?y nast?pnie w Kanadzie w 1930 roku i to on jest bohaterem tej ksi??ki. Jego historia dla nas, wspó?czesnych, jest pomostem mi?dzy rzeczywisto?ci? okresu mi?dzywojennego, w której ?y? Korczak, a dniem dzisiejszym. Ksi??ka nie tylko wprowadza nas w ?wiat Korczaka i jego Domu Sierot, równie? ??czy te dwa ?wiaty. Pozwala nam odczuwa? ?ywe wi?zi mi?dzy histori? a tera?niejszo?ci? i podkre?la, ?e uniwersalne warto?ci filozofii i za?o?e? pedagogicznych Korczaka pozostaj? równie aktualne i dzi?.

Opowie?? ilustrowana jest cennymi archiwaliami. Po raz pierwszy publikowana jest w ca?o?ci kompletna, najwi?ksza z zachowanych, osobista kolekcja pocztówek i zdj?? pami?tkowych otrzymanych przez Leona Gluzmana w Domu Sierot.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka