Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Na drogach jedno?ci - Ka?u?ny Tadeusz

Na drogach jedno?ci

Autor: Ka?u?ny Tadeusz

Wydawnictwo: Wydawnictwo Ksi??y Sercanów
Stron: 298
ISBN: 9788375191660
EAN: 9788375191660
Kategoria: Religioznawstwo

W swojej ksi??ce Tadeusz Ka?u?ny SCJ opisuje wa?ne etapy drogi prowadz?cej do pe?nej jedno?ci, o któr? Ko?ció? nie ustaje prosi? Ducha ?wi?tego. Wzorem do?wiadczonego przewodnika Autor bierze za r?k? czytelnika i prowadzi go po dialogach z prawos?awnymi, chrze?cijanami asyryjskimi, chrze?cijanami orientalnymi, luteranami, metodystami, anglikanami, reformowanymi, zielono?wi?tkowcami, uczniami Chrystusa, ewangelikalnymi, baptystami, mennonitami oraz ze starokatolikami. Ka?dego z partnerów rozmów traktuje równie powa?nie i z równym znawstwem. Nikogo nie pomija i nie pozbawia g?osu, ale pozwala mu przemówi? swoj? histori?, doktryn?, organizacj? i zaanga?owaniem w dialog z Ko?cio?em rzymskokatolickim. Dzi?ki temu ksi??ce ks. Tadeusza bardzo blisko do podr?cznika albo te? s?ownika czy encyklopedii wspó?czesnego ekumenizmu. Autor pokazuje, jak wiele zosta?o ju? uczynione na polu ekumenii i jak bardzo Ko?cio?y zbli?y?y si? ju? do siebie. Jednocze?nie nie ukrywa, ?e kwestii trudnych nadal jest wiele, a wyzwania, jakie stoj? jeszcze
Z recenzji wydawniczej prof. dra hab. Zdzis?awa J. Kijasa OFMConv

adeusz Ka?u?ny SCJ - kierownik Katedry Ekumenizmu Wydzia?u Teologicznego UPJPII w Krakowie; wyk?adowca teologii dogmatycznej i ekumenizmu w WSM Ksi??y Sercanów. Odby? studia specjalistyczne w Papieskim Instytucie Wschodnim w Rzymie. Autor ksi??ek: Sekret Nikodema. Nieznane oblicze Rosyjskiego Ko?cio?a Prawos?awnego, Kraków 1999; Nowy sobór ogólnoprawos?awny. Natura, historia przygotowa?, tematyka, Kraków 2008.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka