Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Monta? komputera PC. Ilustrowany przewodnik. Wydanie II - Bartosz Danowski, Adam Chabi?ski

Monta? komputera PC. Ilustrowany przewodnik. Wydanie II

Autor: Bartosz Danowski, Adam Chabi?ski

Wydawnictwo: Helion
Stron: 184
ISBN: 978-83-246-2619-9
EAN: 9788324626199
Kategoria: Hardware

Poznaj najwa?niejsze elementy komputera
Naucz si? samodzielnie wybiera? sprz?t
Dowiedz si?, jak z?o?y? komputer i zainstalowa? system


Nie istnieje jeden doskona?y model komputera osobistego, który by?by w stanie zaspokoi? niejednokrotnie bardzo odmienne potrzeby ró?nych u?ytkowników. Cho? ka?dy chcia?by mie? jak najlepszy sprz?t, innych osi?gów b?d? spodziewali si? graficy, in?ynierowie czy naukowcy, a innych gracze, programi?ci, redaktorzy czy ksi?gowe. Nie wszystkim potrzebne s? te? niezwykle wydajne i kosztuj?ce krocie maszyny, na które staraj? si? namówi? nabywców sprzedawcy sprz?tu. Nie ka?dy te? uwa?a popularne ostatnio laptopy za najlepsze i najta?sze rozwi?zanie.
Czy jeste? zatem skazany na dyktat "m?drzejszych" od siebie sprzedawców, poszukiwanie rady u bardziej do?wiadczonych osób lub konieczno?? wyboru gotowego modelu spo?ród bardzo ogólnej oferty du?ych firm komputerowych? Nie, poniewa? mo?esz skorzysta? z wiedzy zawartej w ksi??ce "Monta? komputera PC. Ilustrowany przewodnik. Wydanie II" . Dzi?ki niej poznasz budow? wspó?czesnych pecetów i wykorzystywane w nich technologie, a ponadto nauczysz si? okre?la? swoje potrzeby i w zale?no?ci od nich dobiera? komponenty zestawu. Dowiesz si?, na co nale?y zwraca? szczególn? uwag? podczas planowania zakupu komputera dostosowanego do indywidualnych potrzeb. Sk?adanie w?asnego komputera od podstaw przestanie by? czym? magicznym, a ustawienia BIOS-u nie b?d? ju? sprawia? problemów. Pozb?dziesz si? te? obaw przed samodzieln? rozbudow? i drobnymi naprawami swojego "sk?adaka" oraz nauczysz si? instalowa? system operacyjny i odpowiednie sterowniki urz?dze?.


Podstawy architektury komputerów PC
Dobór i zakup odpowiednich komponentów
Niezb?dne narz?dzia i warsztat pracy
Monta? komponentów i ich ??czenie
Uruchamianie sprz?tu i rozwi?zywanie problemów
Konfiguracja ustawie? BIOS-u
Instalacja systemu operacyjnego i sterowników


Spraw, aby samodzielne sk?adanie komputera by?o dla Ciebie czyst? przyjemno?ci?!Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka