Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Mistrzowskie uj?cia. Tim Grey o perfekcyjnej obróbce zdj?? - Tim Grey

Mistrzowskie uj?cia. Tim Grey o perfekcyjnej obróbce zdj??

Autor: Tim Grey

Wydawnictwo: Helion
Stron: 248
ISBN: 978-83-246-2105-7
EAN: 9788324621057
Kategoria: Digital Lifestyle

Po prostu zrób doskona?e zdj?cie!
Tim Grey odpowie na Twoje pytania dotycz?ce profesjonalnej fotografii cyfrowej!

Czy ta ksi??ka naprawd? zawiera odpowiedzi na moje pytania zwi?zane z fotografi? cyfrow??
Jasne, ?e tak! W odró?nieniu od wi?kszo?ci poradników ta ksi??ka zawiera pe?ne, wyczerpuj?ce odpowiedzi na pytania, które najcz??ciej zadaj? pasjonaci fotografii. Przedstawiono je w przejrzystej formule: pytanie - odpowied? i podzielono wed?ug tematyki, dzi?ki czemu szybko odnajdziesz ka?de interesuj?ce Ci? zagadnienie! Jeste? ju? zatem tylko o krok od robienia mistrzowskich uj??!
Tim Grey, cz?onek zespo?u instruktorów Photoshop World Dream, od lat odpowiada na pytania dotycz?ce fotografii cyfrowej w popularnym ameryka?skim newsletterze "DDQ: Digital Darkroom Questions", podczas wyst?pie? publicznych, w setkach artyku?ów zamieszczanych w ró?nych magazynach czy kwartalniku "Digital Darkroom Quarterly".
Tim Grey po prostu zna si? na rzeczy! A poniewa? odpowiedzia? na niezliczon? ilo?? pyta? tysi?cy fotografów, wie wszystko na temat najcz?stszych i najwa?niejszych kwestii zwi?zanych z fotografi? cyfrow? - od aparatów cyfrowych, poprzez zarz?dzanie kolorami, do optymalizacji obrazów i uzyskiwania niezwyk?ych efektów.

Jakie tematy omówiono w tej ksi??ce?

Podstawy cyfrowej ciemni
Wybór w?a?ciwych narz?dzi - od aparatów po drukarki
Wybór mi?dzy formatem RAW a JPEG
Kwestia zarz?dzania kolorami
Udoskonalanie fotografii w Photoshopie
Rozwi?zywanie cz?stych problemów, takich jak szum, przyci?te pod?wietlenia i dominanty barwne
Tworzenie wysokiej jako?ci wydruków
Elektroniczne udost?pnianie obrazów
Oraz du?o wi?cej

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka