Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2 Poradnik administratora + CD - Russel Charlie, Crawford Sharon

Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2 Poradnik administratora + CD

Autor: Charlie Russel, Sharon Crawford

Wydawnictwo: APN PROMISE
Stron: 654
ISBN: 9788388440960
EAN: 9788388440960
Kategoria: Systemy operacyjne

Wszechstronny, jednotomowy przewodnik po wdra?aniu, administracji i obs?udze.
Zapewnij sprawno?? i niezawodno?? dzia?ania krytycznych systemów dzi?ki por?cznemu i szczegó?owemu poradnikowi administratora Windows Small Business Server 2003 R2. W tym wyczerpuj?cym opracowaniu znajdziesz omówienie funkcji systemowych, ich mo?liwo?ci oraz ?atwe do wykonania procedury, wskazówki praktyczne i kluczowe metody rozwi?zywania problemów wyst?puj?cych w realnej pracy.

Dowiedz si?, jak:
- Wykona? instalacj?, uaktualnienie lub migracj? do Windows Small Business Server 2003 R2.
- Zarz?dza? magazynem danych i zapewni? ochron? ich integralno?ci dzi?ki kopiom w tle, przydzia?om dysku, os?onom plików oraz szyfrowaniu plików i folderów.
- Administrowa? kontami u?ytkowników i ich uprawnieniami, udost?pnianymi zasobami i zasadami grupy.
- Zarz?dza? ??czno?ci? na potrzeby dost?pu zdalnego, urz?dze? przeno?nych i systemów bezprzewodowych.
- Konfigurowa? i zarz?dza? poczt? elektroniczn? w Microsoft Exchange Server 2003.
- Administrowa? poprawkami oprogramowania przy u?yciu Windows Server Update Services (WSUS).
- Konfigurowa? i zarz?dza? witrynami intranetowymi, zaporami ogniowymi, serwerami baz danych i Web.
- Monitorowa? aktywno?? sieciow? i dostraja? wydajno??.
- Wdro?y? plan tworzenia kopii zapasowych i przywracania po awarii.

Dysk CD zawiera:
bull; W pe?ni przeszukiwaln? wersj? ksi??ki w formacie eBook (w j?zyku angielskim)
bull; Artyku?y, dokumenty, skrypty i dodatkowe zasoby.
Wymagania systemowe zawiera Wst?p do ksi??ki.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka