Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Microsoft Windows Server 2003 Vademecum Administratora - Stanek William R.

Microsoft Windows Server 2003 Vademecum Administratora

Autor: William R. Stanek

Wydawnictwo: APN PROMISE
Stron: 540
ISBN: 8388440861
EAN: 9788388440861
Kategoria: Systemy operacyjne

Praktyczny kieszonkowy przewodnik po systemie Microsoft Windows Server 2003 Release 2.
Ksi??ka zapewnia szybkie odpowiedzi na pytania zwi?zane z codzienn? administracj? systemami rodziny Windows Server 2003, z uwzgl?dnieniem rozszerze? i ulepsze? wprowadzonych w wersji Release 2 . W por?cznym formacie zawarte s? informacje koncentruj?ce si? na podstawowych procedurach i codziennych zadaniach, pozwalaj?c na maksymalizacj? wydajno?ci. Niezb?dne wskazówki przedstawione s? w formie przejrzystych tabel, instrukcji krok po kroku i list. Ksi??ka zapewnia precyzyjne, uporz?dkowane informacje potrzebne przy rozwi?zywaniu problemów i osi?gni?ciu zamierzonych celów - zarówno przy w?asnym komputerze, jak i na komputerach u?ytkowników.

?atwo dost?pne informacje umo?liwiaj?:
bull; Zarz?dzanie, konfigurowanie i rozwi?zywanie problemów ze stacjami roboczymi i serwerami.
bull; Administrowanie domenami Active Directory, rolami serwerów i jednostkami organizacyjnymi.
bull; Konfigurowanie zabezpiecze? i os?on plików wprowadzonych w wersji Release 2
bull; Wykorzystanie Zasad grupy do zautomatyzowania zada? administracyjnych.
bull; Konfigurowanie praw dost?pu dla u?ytkowników i grup.
bull; Instalowanie, konfigurowanie i testowanie sieci TCPIP.
bull; Zarz?dzanie systemami plików, dyskami, zestawami woluminów i macierzami RAID.
bull; Monitorowanie i dostosowywanie stanu systemu oraz wydajno?ci sieci.
bull; Konfigurowanie i optymalizacj? us?ug DHCP, WINS i DNS.
bull; Konfigurowanie drukarek sieciowych i us?ug drukowania.
bull; Wdra?anie EFS, kopiowania woluminów w tle i innych us?ug systemowych.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka