Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Lectio Divina 18 Do Listu do Rzymian 4 - Gargano Innocenzo

Lectio Divina 18 Do Listu do Rzymian 4

Autor: Gargano Innocenzo

Wydawnictwo: Wydawnictwo Ksi??y Sercanów
Stron: 202
ISBN: 9788375191677
EAN: 9788375191677
Kategoria: Religioznawstwo

List do Rzymian zawiera pe?n? nauk? ?w. Paw?a o usprawiedliwieniu przez wiar? w Jezusa Chrystusa. Mówi o powo?aniu wszystkich ludzi do wiary i zbawienia. T?umaczy na czym polega istota wolno?ci chrze?cija?skiej. Wyja?nia te? rol? ?ydów w historii zbawienia. Ostatnie rozdzia?y listu (12-16), które s? przedmiotem rozwa?a? tego tomiku lectio divina ukazuj? zastosowanie Chrystusowej Ewangelii w codziennym ?yciu wiernych w Rzymie. ?wi?ty Pawe? daje im konkretne wskazania, co do post?powania opartego na wierze oraz na tym, ?e zostali usprawiedliwieni przez Pana. Dotycz? one relacji z Bogiem i drugimi lud?mi, m.in. z wierz?cymi, "s?abszymi bra?mi", niewierz?cymi, nieprzyjació?mi, ?ydami, poganami, sprawuj?cymi w?adz?. Na ko?cu listu ?w. Pawe? przekazuje pod ich adresem swoje osobiste wyrazy szacunku i pozdrowienia. Innocenzo Gargano, kamedu?a, mieszka w Rzymie, w klasztorze San Gregorio al Celio, którego jest prze?o?onym i administratorem. Niezwyk?y profesor patrologii w Papieskim Instytucie Wschodnim, uczy historii egzegezy Ojców Ko?cio?a w Papieskim Instytucie Biblijnym. Od dziesi?cioleci zajmuje si? odczytywaniem Biblii w perspektywie Ojców Ko?cio?a i wierz?cego ludu. Autor licznych publikacji, wspó?autor ró?nych prac zbiorowych i opracowa? s?owników teologii i duchowo?ci. Opublikowa? oko?o trzydziestu tomów lectio divina oraz wiele prac na temat listów ?w. Paw?a.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka