Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Lectio Divina 16 Do Listu do Rzymian 2 - Gargano Innocenzo

Lectio Divina 16 Do Listu do Rzymian 2

Autor: Gargano Innocenzo

Wydawnictwo: Wydawnictwo Ksi??y Sercanów
Stron: 164
ISBN: 9788375190694
EAN: 9788375190694
Kategoria: Religioznawstwo

List do Rzymian zawiera pe?n? nauk? ?w. Paw?a o usprawiedliwieniu przez wiar? w Jezusa Chrystusa. Mówi o powo?aniu wszystkich ludzi do wiary i zbawienia. T?umaczy na czym polega istota wolno?ci chrze?cija?skiej. Wyja?nia te? rol? ?ydów w historii zbawienia.Tom ten jest kontynuacj? rozwa?a? doktrynalnych na temat usprawiedliwienia przez wiar? w Jezusa Chrystusa. W rozdzia?ach 6-8 ?w. Pawe? podejmuje takie tematy jak: zjednoczenie z Chrystusem w Jego ?mierci i zmartwychwstaniu; pos?usze?stwo wzgl?dem Boga prowadzi do uwolnienia z wi?zów grzechu; uwolnienie od Prawa; obdarzenie ?yciem nadprzyrodzonym. Innocenzo Gargano, kamedu?a, mieszka w Rzymie, w klasztorze San Gregorio al Celio, którego jest prze?o?onym i administratorem. Niezwyk?y profesor patrologii w Papieskim Instytucie Wschodnim, uczy historii egzegezy Ojców Ko?cio?a w Papieskim Instytucie Biblijnym. Od dziesi?cioleci zajmuje si? odczytywaniem Biblii w perspektywie Ojców Ko?cio?a i wierz?cego ludu. Autor licznych publikacji, wspó?autor ró?nych prac zbiorowych i opracowa? s?owników teologii i duchowo?ci. Opublikowa? oko?o trzydziestu tomów lectio divina oraz wiele prac na temat listów ?w. Paw?a.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka