Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Kucharka litewska - Zawadzka Wincentyna

Kucharka litewska

Autor: Zawadzka Wincentyna

Wydawnictwo: Volumina.pl
Stron: 553
ISBN: 9788362905973
EAN: 9788362905973
Kategoria: Kulinarne

Przedstawiamy Pa?stwu reprint znanej i wielokrotnie wznawianej Kucharki litewskiej. Po raz pierwszy ukaza?a si? ona w 1854 roku. Nasz reprint jest wiern? kopi? jedenastego wydania Kucharki... z 1913 roku. Ksi??ka ta jest nie tylko zbiorem przepisów kulinarnych, ale równie? namacalnym ?wiadectwem swoich czasów. Mo?emy dowiedzie? si? z niej, co jada?o si? w ówczesnych dworach szlacheckich, jakie potrawy podawane by?y na przyj?ciach i balach. I cho? dzisiaj trudno wyobrazi? sobie zup? pomidorow? gotowan? na czterech funtach mi?sa wo?owego (ok. 4 kilogramy), to przepisy w niej zawarte niew?tpliwie oka?? si? inspiracj? dla niejednej wspó?czesnej kucharki. Zawieraj? one proste i naturalne sk?adniki oraz porady dotycz?ce prowadzenia kuchni. Pozycja ta zainteresuje tak?e filologów i historyków, jako ?ród?o oryginalnego j?zyka i wiedzy o ówczesnej diecie. Przepisy w niej zawarte opisane zosta?y we wst?pie, jako zdrowe, smaczne i oszcz?dne. Jak?e zmieni? si? nasz pogl?d na zdrow? kuchni? od tamtych czasów... Oddajemy w Pa?stwa r?ce ksi??k?, któr? pos?ugiwa?y si? nasze prababki, w niezmienionej formie, bez korekty j?zyka, aby umo?liwi? Pa?stwu kulinarn? podró? w przesz?o?? do czasów szampionów, legumin i melszpejzów.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka