Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Kszta?towanie si? j?zyka urz?dowego Rusi Moskiewskiej XV-XVII wieków - Chashchina Elena

Kszta?towanie si? j?zyka urz?dowego Rusi Moskiewskiej XV-XVII wieków

Autor: Chashchina Elena

Wydawnictwo: UAM
Stron: 232
ISBN: 9788323218722
EAN: 9788323218722
Kategoria: Inne

Niniejsza ksi??ka po?wi?cona jest kompleksowemu badaniu materia?u leksykalno-gramatycznego zabytków pi?miennictwa Rusi Moskiewskiej XV-XVII wieków. Badanie przeprowadzone zosta?o w celu okre?lenia stopnia standaryzacji ró?nego rodzaju dokumentów, odnalezienia tych ?rodków j?zykowych, za pomoc? których tworzy si? dany rodzaj dokumentu, a tak?e wskazania na warunki zewn?trzne maj?ce wp?yw na wybór okre?lonych ?rodków j?zykowych, charakterystycznych dla danego rodzaju tekstu urz?dowego.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka