Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Krótki podr?cznik przekraczania granic - Kapllani Gazmend

Krótki podr?cznik przekraczania granic

Autor:

Wydawnictwo: CZARNE
ISBN:
EAN:
Kategoria: Inne

"Przeklad z greckiego Ewa T. Szyler

Po niemal 15 latach ?ycia na obczy?nie spo?eczno?? alba?ska w Grecji zacz??a zapuszcza? korzenie i z wolna stawa? integraln? cz??ci? tamtejszego spo?ecze?stwa. ?wiadectwo indywidualnej historii emigracyjnej, jakim jest Krótki podr?cznik przekraczania granic, pozostaje równie ciekawe dla tych, którym przypad?y w udziale podobne do?wiadczenia, jak i dla spo?ecze?stwa, które imigrantów przyjmuje.

Urodzony w Albanii Gazmend Kapllani przekroczy? granic? z Grecj? w 1991 roku i mieszka? w Atenach przez 15 lat. Krótki podr?cznik przekraczania granic jest ?wiadectwem niedaj?cego si? usun?? ?ladu, jaki to do?wiadczenie pozostawi?o w jego ?yciu. Autor przedstawia los przybyszów we wspó?czesnej Grecji, kraju, przez który zaledwie 50 lat temu przetoczy?a si? fala masowej emigracji, lecz który mimo to nader ch?tnie obarcza nowo przyby?ych odpowiedzialno?ci? za wszelkie choroby spo?eczne. W swej szczerej opowie?ci, pe?nej dowcipu i autoironii, Kapllani przedstawia granic? jako niesko?czenie wysoki mur opasuj?cy wi?zienie, ale tak?e jako horyzont absolutnej wolno?ci.

Kapllani ""syndrom graniczny"" traktuje jak swoist? chorob?, której opisowi po?wi?ca w?a?ciwie ca?? ksi?zk?. Jest tu mowa o granicach totalitaryzmu, ucieczki, poczucia winy, mi?o?ci, nadziej i wspó??ycia. Do?wiadczenia te opisuje nie tylko z w?asnej perspektywy, ale oddaje tak?e g?os wszystkim emigrantom, dla których jedynym schronieniem by?o zawsze milczenie.

""To b?yskotliwa, ironiczna i dowcipna opowie?? na ca?kiem nieweso?y temat. Kapllani pisze o emigracji i pisze o niej tak, jak nikt wcze?niej. Mo?e dlatego, ?e jest Alba?czykiem, a krajem, do którego przyby?, jest Grecja? A mo?e dlatego, ?e ??czy k??liw? ironi? Dubravki Ugresic z intymnym do?wiadczeniem zawartym w prozie Tremain? Niezale?nie od tego, na czym polega jego sekret, Krótki podr?cznik to ksi??ka m?dra i wa?na. Mówi o pokonywaniu granic i trudnym stanie zawieszenia, zwlekania, pozostawania gdzie? zbyt d?ugo, który sprawia ból nawet najbardziej do?wiadczonym 'pogranicznikom'.""
Lisa Appignanesi

""Z niezwyk?? przenikliwo?ci? popart? nie?atwym do?wiadczeniem wskazuje Kapllani na setki niewidzialnych granic, spo?ecznych i kulturowych, które imigrant musi pokonywa? i z którymi mierzy? si? musi co dnia. Turysta mówi?cy ?aman? grek? jest uroczy, imigrant nieumiej?cy skleci? po grecku zdania budzi podejrzliwo?? i niech??. (...) Dzi?ki Kapllaniemu posiadacze '?wietnych' paszportów krajów UE mog? z zaskoczeniem odkry?, jak z?owrogo majacz? jeszcze dla niektórych granice w naszej wielkiej europejskiej rodzinie.""
Kapka Kassabova, ""The Guardian"""

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka