Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka K?opoty z histori? - Piotr Gontarczyk

K?opoty z histori?

Autor: Piotr Gontarczyk

Wydawnictwo:
Stron: 320
ISBN: 978-83-60533-03-1
EAN: 9788360533031
Kategoria: Inne

Publicystyk? historyczn? zajmuj? si? ju? 10 lat. W okresie tym napisa?em kilkadziesi?t tekstów dotycz?cych rozmaitych wydarze? z najnowszej historii. Znaczn? cz??? z nich opublikowa?em w nieistniej?cym ju? "?yciu", ale dost?p do innych artyku?ów - dla osób spoza w?skiego grona naukowców, którzy bywaj? w specjalistycznych bibliotekach - jest bardzo utrudniony. Tak?e i ci ostatni nie zawsze pami?taj?, co kto napisa? 10 lat temu. Tematyka prezentowanych artyku?ów jest ?ci?le zwi?zana z moimi naukowymi zainteresowaniami. S? to wi?c teksty dotycz?ce spraw polsko-?ydowskich w XX wieku ze szczególnym naciskiem na zwi?zane z tym kontrowersje. Szczególnie du?o miejsca po?wi?ci?em sprawie ksi??ki Jana Tomasza Grossa "S?siedzi", któr?, co zawsze podkre?la?em, mo?na bardziej traktowa? jako przejaw intelektualnej patologii, ni? powa?ne dzie?o naukowe.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka