Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Ko?cio?y wschodnie w Rzeczypospolitej XVI-XVII wieku zbiór studiów

Ko?cio?y wschodnie w Rzeczypospolitej XVI-XVII wieku zbiór studiów

Autor: praca zbiorowa

Wydawnictwo: Instytut Europy ?rodkowo-Wschodniej
Stron: 276
ISBN: 8385854878
EAN: 9788385854876
Kategoria: Historia

Podejmuj?c badania nad chrze?cija?stwem, dotykamy - wolno powiedzie? - samego rdzenia trudno?ci w debatach wokó? przesz?o?ci i tera?niejszo?ci zajmuj?cych nas te? mieszka?ców Europy, maj?cych za sob? niezwykle trudn?, dramatyczn? cz?sto histori?. Mamy dzisiaj oczywist? potrzeb? nowego, maksymalnie obiektywnego podej?cia do ca?o?ci sygnalizowanej tu problematyki, potrzeb? stworzenia nowego kwestionariusza. Trzeba si?gn?? do ?róde? za ma?o dot?d wykorzystanych i dostrzec ca?? z?o?ono?? zjawisk, uwarunkowa?, zachodz?cych przemian. Liczymy na powa?n? debat?, w pe?ni mi?dzynarodow? i mi?dzykonfesyjn?, w duchu wspó?czesnej historii porównawczej i g??boko ekumenicznej.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka