Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Kino dokumentalne Kazimierza Karabasza - Jazdon Miko?aj

Kino dokumentalne Kazimierza Karabasza

Autor: Jazdon Miko?aj

Wydawnictwo: UAM
Stron: 288
ISBN: 9788323220565
EAN: 9788323220565
Kategoria: Film

Kazimierz Karabasz jest klasykiem polskiego kina. Jego filmy, wydawane na DVD, pokazywane na klubowych przegl?dach i festiwalowych retrospektywach, a czasem tak?e w telewizji, za?wiadczaj? o randze polskiej szko?y dokumentu, która prze?ywa?a swój rozkwit w latach sze??dziesi?tych i siedemdziesi?tych ubieg?ego stulecia. Nazwisko re?ysera najcz??ciej kojarzy si? z dwoma wielkimi filmami - Muzykantami i Rokiem Franka W. albo te? z uprawian? przez autora dokumentaln? metod? "cierpliwego oka, nazwan? tak od tytu?u jego ksi??ki. Karabasz nieustannie wymyka si? jednak tym okre?leniom: realizuje nowe filmy, publikuje ksi??ki, zaskakuje ?wie?o?ci? spojrzenia i nowatorstwem formy, czego znakomitym przyk?adem mog? by? autobiograficzne Spotkania z 2004 roku. W kontek?cie wspó?czesnych dokumentów, których emblematami sta?y si? tragedia i ciekawostka, skupione na codzienno?ci cz?owieka z t?umu kino Karabasza jawi si? jeszcze bardziej ni? przed laty jako twórczo?? osobna. Jego filmy s? przede wszystkim filmami dotykaj?cymi spraw trwa?ych, opisuj?cymi sta?y rytm ludzkiej egzystencji. W tym, co kruche, ulotne i przemijaj?ce, w kostiumach i rekwizytach codzienno?ci, odnajduje on to, co wymyka si? czasowi i powraca w ludzkim ?yciu na wiele ró?nych sposobów. Szara codzienno??, która tak bardzo poci?ga tego artyst?, nie przestaje by? - mimo niew?tpliwej poprawy jako?ci ?ycia - szara nawet z up?ywem lat. Zmieniaj? si? co najwy?ej odcienie tej szaro?ci, l na tym w?a?nie re?yser koncentruje swoj? uwag? najbardziej, konsekwentnie powracaj?c w swych filmach do tych samych tematów, postaw i niuansów, które s? najbardziej trwa?ym i najcz??ciej powtarzaj?cym si? sk?adnikiem ludzkiej egzystencji.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka