Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka J?zyk angielski na co dzie? z p?yt? CD Mini kurs j?zykowy Rozmówki polsko-angielskie

J?zyk angielski na co dzie? z p?yt? CD Mini kurs j?zykowy Rozmówki polsko-angielskie

Autor: praca zbiorowa

Wydawnictwo: Level Trading
Stron: 96
ISBN: 978-83-916975-5-9
EAN: 9788391697559
Kategoria: Inne

J?zyk angielski na co dzie? to rozmówki i mini kurs j?zykowy przeznaczony dla osób chc?cych pozna? podstawy j?zyka angielskiego.

Kurs obejmuje zasób pyta?, odpowiedzi, s?ów i zwrotów umo?liwiaj?cych porozumiewanie si? w okre?lonych sytuacjach w j?zyku angielskim. Mo?e tak?e s?u?y? jako pomoc w nauce podstaw j?zyka.

Kurs obejmuje równie? omówienie podstawowych zasad i regu? gramatycznych.

Kurs przeznaczony jest w zasadzie dla osób zaczynaj?cych nauk?. Mo?e on tak?e by? przydatny dla osób, które wcze?niej zetkn??y si? ju? z j?zykiem angielskim.

Materia? leksykalny oparty zosta? na podstawowym s?ownictwie, podzielonym na grupy tematyczne, w ramach których zastosowano najniezb?dniejsze s?ownictwo oraz najcz??ciej wyst?puj?ce struktury gramatyczne.

Na do??czonej p?ycie CD znajduj? si? nagrania s?ówek, zwrotów i rozmówek w j?zyku polskim i angielskim.


SPIS TRE?CI

Wst?p
Jak korzysta? z nagra?
Alfabet angielski
Samog?oski
Akcent
Rozmówki polsko - angielskie
Przydatne zwroty
Pozdrowienia i zwroty grzeczno?ciowe
Liczby
Czas
Dni tygodnia
Pory roku
Miesi?ce
Miary d?ugo?ci, powierzchni, masy, pojemno?ci
Kolory
Pogoda
Dane personalne
Nazwy geograficzne, narodowo?ci
Napisy i tablice informacyjne
Podró?
Poci?g
Samolot
Autobus
Samochód
Poczta, telefon
Zakwaterowanie
Zwiedzanie, wycieczki
Restauracja, bar, kawiarnia
Zakupy
Artyku?y spo?ywcze
Warzywa
Owoce
Odzie?
Sprz?t domowy
Lekarz, apteka
Sport, wypoczynek
Krótki zarys gramatyki j?zyka angielskiego
Czasy i czasowniki
Simple Present
Present Continous
Going to.... jako forma czasu przysz?ego
Simple Future
Present Perfect
Past Simple
Used to jako forma czasu przesz?ego
Past Continuos
Krótkie odpowiedzi
Tryb rozkazuj?cy
Czasowniki u?omne
Podstawowe informacje o innych cz??ciach mowy
Liczba mnoga rzeczowników
Dope?niacz
Rodzajniki
Stopniowanie przymiotników

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka