Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Historia kina polskiego (1895-2007) - Lubelski Tadeusz

Historia kina polskiego (1895-2007)

Autor: Lubelski Tadeusz

Wydawnictwo: VIDEOGRAF II
Stron: 624
ISBN: 9788371836664
EAN: 9788371836664
Kategoria: Kino

Monumentalne opracowanie ponad stuletnich dziejów polskiej kinematografii. Opatrzona licznymi zdj?ciami ksi??ka to efekt wielu lat pracy wybitnego filmoznawcy ? Tadeusza Lubelskiego.
Zachowuj?c uk?ad chronologiczny, autor pokazuje polskie kino w jego ró?norodnych stylach, etapach, odmianach gatunkowych. Swoj? prezentacj? rozpoczyna od pierwszych seansów filmowych na ziemiach polskich, zorganizowanych w 1896 roku, a ko?czy na filmach najnowszych, zrealizowanych w 2007 roku. Z w?a?ciw? sobie rzetelno?ci? autor omawia pocz?tki kina na ziemiach polskich, dziesi?ciolecie polskiego kina niemego oraz klasyczne polskie filmy z lat trzydziestych. Przedstawia postawy i dzia?alno?? filmowców polskich
w czasie II wojny ?wiatowej oraz w czasach socrealizmu. Obszerne rozdzia?y po?wi?ca epoce Szko?y Polskiej, kinie M?odej Kultury oraz epoce Moralnego Niepokoju. Pokazuje reakcj? filmowców na stan wojenny oraz nowe zjawiska w sztuce okresu transformacji ustrojowej.
Dla ka?dego z jedenastu rozdzia?ów autor spróbowa? znale?? pewn? zasad? porz?dkuj?c?, której ?ród?o mie?ci si? w jakim? kolejnym fragmencie dziejów kultury narodowej. W ten sposób ca?a, licz?ca sto kilkana?cie lat, historia kina polskiego zosta?a tu opisana jako cz?stka kultury narodowej Polaków.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka