Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Historia chrze?cija?stwa

Historia chrze?cija?stwa

Autor:

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiello?skiego
ISBN:
EAN:
Kategoria: Inne

Chrze?cija?stwo w sposób mniej lub bardziej oczywisty przenika ?ycie codzienne, warto?ci i wybory estetyczne, nawet tych ludzi, którzy go nie znaj?. Maluje krajobraz wiosek i miast, czasami tworzy rzeczywisto??. Dzi? umiej?tno?ci niezb?dne do odczytania tej obecno?ci szybko si? zacieraj?, a jednocze?nie wzrasta niezrozumienie.

Aby móc podziwia? opactwo Saint-Michel i zabytki Rzymu, Pragi czy Belm, rozkoszowa? si? muzyk? Bacha czy Messiaena, kontemplowa? p?ótna Rembrandta, prawdziwie zasmakowa? w niektórych dzie?ach Stendhala czy Victora Hugo, trzeba umie? odczyta? chrze?cija?skie odniesienia, które stanowi? o pi?knie tych miejsc i dzie? sztuki. Zrozumienie tocz?cych si? ostatnio dyskusji na temat kolonizacji, dzia?a? humanitarnych, bioetyki, szoku kulturowego równie? wymaga znajomo?ci chrze?cija?stwa, podstawowych elementów jego doktryny, wydarze?, które znaczy?y jego histori?, etapów jego przystosowania si? do ?wiata.

Patrz?c w?a?nie z tej perspektywy, poproszono sze??dziesi?ciu specjalistów o dokonanie przegl?du wa?nych dat, okresów i postaci z dziejów chrze?cija?stwa od jego pocz?tków a? do dnia dzisiejszego.

To zbiorowe dzie?o, przeznaczone dla szerokiego kr?gu odbiorców, zainteresuje chrze?cija?skich czytelników zatroskanych o pog??bianie swojej wiary, a jeszcze bardziej ? tych wszystkich, którzy przez zwyk?? ciekawo?? umys?u lub w celu lepszego zrozumienia w?asnego otoczenia i kultury drugiego cz?owieka pragn? pozna? histori? religii, która a? dot?d pozostawa?a dla nich niejasna.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka