Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Historia Biblii - Miller Stephen M., Huber Robert V.

Historia Biblii

Autor: Miller Stephen M., Huber Robert V.

Wydawnictwo: VOCATIO
Stron: 368
ISBN: 83-7146-124-0
EAN: 9788371461248
Kategoria: Teologia

Dzieje Biblii to najpierw historia jej powstawania, a potem czytania i przek?ady - zarówno jej pierwotna forma, jak i wielowiekowe do?wiadczenie chrze?cijan, którzy czytali s?owo Bo?e, t?umaczyli je, obja?niali i modlili si? Jego s?owami. Historia Biblii zaczyna si? od powstawania ksi?g Starego i Nowego Testamentu, i pod??a dalej przez ustalenie kanonu, upowszechnianie S?owa Bo?ego w czasach r?kopisów, wp?ywy reformacji, a? do epoki wspó?czesnej. Bogate ilustracje pozwalaj? pozna? kszta?t ksi?g biblijnych na ró?nych etapach historii. Wiadomo?ci s? przy tym podane w sposób niezwykle przyst?pny. Do wydania polskiego Historii Biblii dodano rozdzia?y i ilustracje przydatne dla polskiego czytelnika. Zawieraj? one informacje o r?kopi?miennych przek?adach Biblii na j?zyk polski, o t?umaczeniach z XVI wieku i o t?umaczeniach nowszych.
Ze wzgl?du na osoby autorów ksi??ka ta ma charakter ekumeniczny: ??czy katolick? i protestanck? tradycj? czytania Pisma ?wi?tego. Nie ró?ni? si? one jednak zasadniczo. W ksi??ce poznajemy wi?c tradycj? staro?ytn?, która czci?a Pismo ?wi?te jako S?owo Bo?e i opiera?a na Pi?mie ?wi?tym teologi?, liturgi? i ?ycie chrze?cija?skie. Poznajemy ?redniowiecze, w którym tre?? Biblii by?a przekazywana w du?ym stopniu przez sztuk?. Poznajemy entuzjazm protestantów d???cych do zapoznania ka?dego z or?dziem biblijnym, a wreszcie drogi Pisma ?wi?tego w obecnych czasach, gdzie upowszechnianie wiedzy biblijnej staje si? coraz bardziej przedsi?wzi?ciem ekumenicznym.

Prof. Micha? Wojciechowski

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka