Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Funkcje w Excelu - Kopertowska Miros?awa, Sikorski Witold

Funkcje w Excelu

Autor: Miros?awa Kopertowska, Sikorski Witold

Wydawnictwo: PWN Wydawnictwo Naukowe
Stron: 164
ISBN: 9788301158316
EAN: 978830115831603
Kategoria: Informatyka

Z uwagi na fakt, i? funkcje spe?niaj? w arkuszu kalkulacyjnym coraz wi?ksz? rol?, prezentujemy Czytelnikom ksi??k? z ?wiczeniami, które pokazuj? praktyczne zastosowania wi?kszo?ci funkcji Excela.
Kolejne rozdzia?y obejmuj? przyk?ady dotycz?ce funkcji nale??cych do grup wyró?nionych w arkuszu kalkulacyjnym przez jego twórców. S? to wi?c funkcje:
finansowe,
daty i czasu,
matematyczne,
statystyczne,
wyszukiwania i adresu,
bazy danych,
tekstowe,
logiczne,
informacyjne.

Przyj?ta w ksi??ce kolejno?? omawiania grup funkcji oraz wybór samych funkcji zosta? podyktowany stopniem ich komplikacji i cz?sto?ci? stosowania w praktyce. Niektóre z nich omawiane s? zbiorczo - na przyk?ad funkcje trygonometryczne.
Wszystkie funkcje Excela (równie? te nie wyst?puj?ce w przyk?adach) wraz z zestawieniem ich argumentów zosta?y wymienione na ko?cu ksi??ki w Dodatku A.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka