Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Drabina Jakubowa rzecz o anio?ach - Bu?gakow Sergiusz

Drabina Jakubowa rzecz o anio?ach

Autor: Bu?gakow Sergiusz

Wydawnictwo: FRONDA
Stron: 276
ISBN: 836033515X
EAN: 9788360335154
Kategoria: Teologia

Lektura ?Drabiny Jakubowej" Sergiusza Bu?gakowa mo?e sta? si? ubogacaj?cym katolików spotkaniem z rosyjskim prawo-s?awiem. Ksi??ka ta nie jest bowiem tylko wyk?adem prawos?awnej nauki o anio?ach, ale te? wspania?ym wprowadzeniem w prawos?awie w ogóle. Na kilkuset stronach poza solidnie (cho? nie ma co ukrywa? miejscami dyskusyjn?) udokumen- towan? nauk? o anio?ach, ich hierarchiach i roli w ludzkim ?yciu ? znale?? te? mo?na niezwyk?e intuicje antropologiczne (by wymieni? tu tylko rozwa?ania na temat cielesno?ci ka?dej ludzkiej mi?o?ci i wyk?ad prawos?awnego rozumienia ma??e?stwa czy ró?nicy mi?dzy obrazem a podobie?stwem Bo?ym w cz?owieku), teologiczne (starczy wspomnie? rozwa?anie nad specyfik? pos?ugiwania Matki Bo?ej i }Jana Chrzciciela) czy nawet mistyczne (rozumienie Boga w jego relacji do stworzenia). Wszystko za? w otoczeniu teologii M?dro?ci Bo?ej (do której warto podchodzi? ostro?nie, cz?sto i niebezpodstawnie dostrzega si? w niej bowiem elementy gnostyckie), okre?lanej przez Bu?gakowa sofiologi?.
Tomasz P. Terlikowski

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka