Gdzie kupić najtaniej?

Księgarnia
Format
Cena
 
książka
Książka Czytaj?c Stary Testament - Jelonek Tomasz

Czytaj?c Stary Testament

Autor: Tomasz Jelonek

Wydawnictwo: Petrus
Stron: 166
ISBN: 9788377200827
EAN: 9788377200827
Kategoria: Religioznawstwo

Pismo ?wi?te w swych ksi?gach historycznych przedstawia histori? zbawienia, która jest szczególn?, prorock? interpretacj? historii ludzko?ci, a przed wszystkim historii narodu izraelskiego. Historia zbawienie jest religijnym pouczeniem, które przedstawia Boga-Zbawiciela dzia?aj?cego i objawiaj?cego si? w historii i poprzez histori?. To religijne uj?cie nawi?zuje do historii, ale jego historyczno?? w sensie dzisiejszego rozumienia historii posiada ró?ne stopnie ?cis?o?ci. Ksi?gi omawiane w prezentowanej publikacji pod tym wzgl?dem lokuj? si? na ostatnim miejscu. S? wytworem tradycji, które przekazywane by?y przez pokolenia, ale nie posiadaj? innych ?róde? historycznych. Ich zbiór i kompozycja s? wi?c przede wszystkim pouczeniem religijnym, a zapoznanie si? z nimi okazuje si? bardzo pouczaj?ce, je?eli niekoniecznie dla historyka, to z pewno?ci? dla cz?owieka religijnego, ale tak?e dla ka?dego, kto chce pozna? g??bokie tre?ci staro?ytnych kultur bardzo ze sob? powi?zanych i wzajemnie na siebie oddzia?uj?cych.

Wysyłka książki w ciągu 48h

Gdzie kupić tanie książki? Ksiazka48.pl - Tania Książka